Dokumentų valdymo skyriaus Administratorius referentas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1B-133

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
ADMINISTRATORIAUS REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 5

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus administratorius referentas (toliau - administratorius referentas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Administratoriaus referento pareigybė reikalinga organizuoti Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) ir svečių priėmimą pas Muitinės kriminalinės tarnybos vadovybę, užtikrinti Muitinės kriminalinės tarnybos gaunamos korespondencijos tvarkymą, paskirstymą, elektroninių pašto dėžučių, kuriomis yra gaunami Muitinės kriminalinei tarnybai skirti dokumentai, administravimą, tvarkyti Muitinės kriminalinės tarnybos archyvą. Administratoriaus referento darbo vieta yra Vilniuje.
4. Administratorius referentas yra tiesiogiai pavaldus Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir valstybės įstaigų, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymais, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;
5.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;
5.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
5.6. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.7. mokėti anglų arba rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. laiku ir tinkamai vykdo Muitinės departamento generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Dokumentų valdymo skyrių, Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus;
6.2. vykdydamas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatas, nukreipia asmenis, kurie telefonu kreipiasi į Muitinės kriminalinės tarnybos, prireikus nurodo MKT darbuotojų, į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pavardes, tarnybinių telefonų numerius;
6.3. rengia ir fiziniams asmenims išsiunčia prašymų (jiems pageidaujant) ar skundų priėmimo faktą patvirtinančius dokumentus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka;
6.4. organizuoja Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojų lankytojų ir svečių priėmimą;
6.5. Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimu informuoja reikalingus Muitinės kriminalinės tarnybos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius ir kitus susitikimus, jų laiką, iškviečia reikalingus darbuotojus pas Muitinės kriminalinės tarnybos direktorių ar jo pavaduotojus;
6.6. atsako į telefono skambučius, prireikus pokalbio metu gautą informaciją laiku pateikia Muitinės kriminalinės tarnybos vadovybei;
6.7. peržiūri gautą paštu (neįslaptintą) korespondenciją registracijai ar elektroniniu paštu, prisijungęs prie:
6.7.1. Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos;
6.7.2. Muitinės departamento Vidinės komunikacijos sistemos;
6.7.3. elektroninės paslaugos "E. sąskaita" informacinės sistemos;
6.7.4. elektroninio pašto dėžutės mkt@lrmuitine.lt;
6.7.5. elektroninio pašto dėžutės crim@lrmuitine.lt, skirtos Muitinės kriminalinės tarnybos kriminalinei žvalgybai reikšmingos informacijos mainams su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
6.8. registruoja gautą (neįslaptintą) korespondenciją ir perduoda Muitinės kriminalinės tarnybos vadovybei pagal paskirtį rezoliucijai ir paskirsto ją Muitinės kriminalinės tarnybos struktūriniams padaliniams;
6.9. kontroliuoja gautų (neįslaptintų) dokumentų vykdymo terminus;
6.10. priima ir išsiunčia skubią informaciją elektroniniu paštu ir faksu;
6.11. nustatyta tvarka pildo Muitinės kriminalinės tarnybos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytu laiku pateikia juos Muitinės departamento Personalo skyriaus darbuotojui, kurio nutolusi darbo vieta Muitinės kriminalinė tarnyba;
6.12. tvarko Muitinės kriminalinės tarnybos archyvą:
6.12.1. priima iš struktūrinių padalinių sutvarkytas ir tinkamai įformintas ilgai ir trumpai saugomas bylas, įskaitant ir nutrauktų ikiteisminių tyrimų baudžiamąsias bylas, pagal jų perdavimo aktus;
6.12.2. organizuoja Muitinės kriminalinės tarnybos archyve esančių bylų ir dokumentų tinkamą saugojimą;
6.12.3. tvarko archyvinių bylų apskaitą;
6.12.4. prireikus laikinai išduoda Muitinės kriminalinės tarnybos darbuotojams reikalingas bylas iš archyvo pagal laikinai perduotų naudotis dokumentų aktą;
6.12.5 organizuoja trumpai saugomų dokumentų atranką ir paruošimą naikinti;
6.13. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus;
6.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Dokumentų valdymo skyriaus funkcijomis.


Atlyginimas: 1161 € iki mokesčių išskaitymo / apie 754 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 1, (85)2666111, muitine@lrmuitine.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.14
Galioja iki: 2020.02.28

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM