Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. A-481

TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo architekto (vyriausiojo specialisto) (toliau - vyriausiasis architektas) pareigybė reikalinga vykdyti Akmenės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) vyriausiojo architekto funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo architekto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose - teritorijų planavimo, architektūros - veiklos srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų bent viename iš šių įstatymų nustatytos profesinės patirties:

4.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais - statinio projektų rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas),

4.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais - teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui,

4.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais - su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusios veiklos vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui,

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais - saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, taip pat kitais teisės aktais, susijusiais su Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijų vykdymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo architekto pareigybės aprašymu;

4.4. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo architekto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;

5.2. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Savivaldybės bendrąjį planą, Savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;

5.3. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

5.4. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme (toliau - Įstatymas) nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

5.5. atlieka kitas Įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;

5.6. teritorijų planavimo srityje vykdo šias funkcijas:

5.6.1. atstovauja Savivaldybės administracijai derinant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinius ir dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese,

5.6.2. vadovauja teritorijų planavimo komisijos darbui;

5.7. statybos ir architektūros srityje vykdo šias funkcijas:

5.7.1. priima prašymus ir tikrina, ar pateikti visi teisės aktuose numatyti dokumentai statybą leidžiančiam dokumentui gauti; statytojo prašymą ir visus privalomus dokumentus paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" nustato institucijas ir subjektus, kurie privalo pateiktą projektą patikrinti pagal kompetenciją ir juos informuoja; seka projektų tikrinimo tikrinančiose institucijose procesą informacinėje sistemoje "Infostatyba" (esant būtinybei organizuoja procesą kitaip); fiksuoja tikrinančių subjektų sprendimus pritarti (nepritarti) projektui; išduoda statybą leidžiančius dokumentus naudodamasis informacine sistema "Infostatyba", taip pat juos perregistruoja, naikina ir pratęsia teisės aktų nustatyta tvarka,

5.7.2. atlieka projektinės dokumentacijos, išduodant statybą leidžiančius dokumentus, derinimą,

5.7.3. rengia ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus projektuojamiems statybos objektams nuotoliniu būdu per informacinę sistemą "Infostatyba",

5.7.4. derina ir nustato sąlygas reklamos bei vizualinės informacijos objektams,

5.7.5. išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti ir vykdo jos kontrolę,

5.7.6. derina mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus,

5.7.7. teikia Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų bei realizavimo Savivaldybės teritorijoje,

5.7.8. apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus architektūros ir statybos klausimais;

5.8. priima rajono gyventojus statinių projektavimo ir teritorijų planavimo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbe, ruošia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams teritorijų planavimo dokumentams parengti (bendrieji, specialieji, detalieji planai, schemos, sklypų planai ir kt.);

5.10. teikia informaciją, reikalingą Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti;

5.11. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Savivaldybės administracijos archyvą;

5.12. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus teritorijų planavimo, architektūros klausimais, ruošia atsakymus įstatymų nustatyta tvarka, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

5.13. dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

5.14. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

5.15. Skyriaus vyriausiojo specialisto paveldosaugai nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka jam priskirtas funkcijas;

5.16. vykdydamas vyriausiojo architekto pareigas gali vykti automobiliu po Savivaldybės teritoriją ir už jos ribų.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiojo architekto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1372 € iki mokesčių išskaitymo / apie 875 € "į rankas"
Įmonė: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Akmenė
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196813, diana.cerniavska@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.14
Galioja iki: 2020.02.28

Atsiliepimai, skundai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
118 apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Akmenės rajono savivaldybės administracija