Žemės ūkio poskyrio Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr. 40-213/19
(2019 m. rugpjūčio 6 d.
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-314/19 redakcija)


KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (KAS-ŽŪP-3)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti klientus "vieno langelio" principu vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas).

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo srityse bei patirties teikiant ir administruojant žemės ūkio paslaugas;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos - žemės ūkio administracinių paslaugų teikimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą, archyvavimą ir asmenų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei kompiuterine dokumentų valdymo sistema ir naudotis "MS Office" programiniu paketu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.6. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikia administracines žemės ūkio paslaugas;
5.2. konsultuoja, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims ir įformina valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas - administracines žemės ūkio paslaugas pagal darbo vietos aprašą;
5.3. atsako už Poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
5.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus poskyrio vedėjui dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimo tobulinimo;
5.5. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinėmis (valstybės perduotomis savivaldybėms) funkcijomis - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu, susijusias veiklas;
5.6. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus arba Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant, vykdantį valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikti administracines žemės ūkio paslaugas;
5.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1513 € iki mokesčių išskaitymo / apie 955 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.14
Galioja iki: 2020.02.28

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija