Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėja (-as) (vyrai ir moterys)

Pobūdis: Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių Skyriaus darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos išorinę ir vidinę komunikaciją, rengia metinį Bibliotekos išorinės ir vidinės komunikacijos planą, suderinęs su Administracija ir bendradarbiaujant su kitais Bibliotekos darbuotojais, jį įgyvendina;
Planuoja ir organizuoja Bibliotekos metodinę veiklą asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo klausimais, koordinuoja metodinių ir mokymo priemonių rengimą, šios srities renginių organizavimą Lietuvos bibliotekoms bei kitoms organizacijoms, aptarnaujančioms asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto;
Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, veikiančiomis asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, srityje;
Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos projektinę veiklą, vykdo projektinės veiklos stebėseną;
Teikia Administracijai siūlymus dėl Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos organizavimo, organizuoja ir koordinuoja mokymų programų Bibliotekos darbuotojams vykdymą;
Organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos tiriamąją veiklą, inicijuoja, organizuoja ir atlieka taikomuosius tyrimus, užtikrina tyrimų rezultatų sklaidą;
Dalyvauja rengiant Bibliotekos strateginį ir metinį planus, ataskaitas;
Analizuoja, apibendrina ir dalyvauja viešinant įvairaus pobūdžio informaciją apie Bibliotekos veiklą Skyriaus kompetencijos ribose (statistinę ir tekstinę informaciją, gerosios praktikos pavyzdžius, veiklos plėtrą ir pan.);
Rengia Skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, nustato Skyriaus darbuotojų kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus;

Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
Turėti ne mažiau kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
Turėti darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
Gebėti kokybiškai, patraukliai ir suprantamai perteikti informaciją žodžiu ir raštu, parinkti tinkamas komunikacijos priemones įvairių Bibliotekos suinteresuotų grupių atstovams;
Žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;
Gebėti vadovauti ir paskirstyti užduotis darbuotojams, koordinuoti jų darbus;
Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekinės veiklos organizavimą ir valdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymą, reikalavimus;
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei visuomenės informavimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą, reikalavimus;
Mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos aklųjų biblioteka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g. 10, 85 216 0611, info@labiblioteka.lt
Paskelbta: 2020.02.07
Galioja iki: 2020.03.08

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos aklųjų biblioteka


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos aklųjų biblioteka
Rekvizitai apie Lietuvos aklųjų biblioteka
Skundailt.com apie Lietuvos aklųjų biblioteka
Verslo žinios apie Lietuvos aklųjų biblioteka
118 apie Lietuvos aklųjų biblioteka
KurRasti apie Lietuvos aklųjų biblioteka