Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 18 d.
įsakymu Nr. A3-157

STATYBOS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas organizuoja kelių fondo lėšų sąmatų sudarymą ir darbų iš šio fondo lėšų vykdymą, Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, tvarkymą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis - dokumentų valdymas. Specialioji veiklos sritis - kelių ir gatvių priežiūra, tvarkymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties grupės, mechanikos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, ypač kiek tai susiję su kelių priežiūra bei remontu, vietos savivalda, viešuoju administravimu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4.3. mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (teikia paraiškas, atlieka projekto vadovo funkcijas, organizuoja ir prižiūri projekto metu atliekamus darbus, teikia ataskaitas);
5.2. organizuoja ir koordinuoja kelių fondo lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų, efektyvų panaudojimą, užtikrinant tinkamą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugų eismą bei techninę priežiūrą;
5.3. rengia projektavimo ir remonto užduotis, derina ir tvirtina sąmatas, rengia užduotis vešiesiems pirkimams;
5.4. ruošia ir pasirašytinai vizuoja sutarčių projektus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo, organizuoja jų pasirašymą;
5.5. organizuoja ir vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitą, registruoja bei teikia jų sąrašą tvirtinti, rengia kelių ir gatvių statistines ataskaitas;
5.6. rengia ir teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos duomenų apie objektus sąrašus, teikia ataskaitas, paraiškas lėšoms gauti, dirba su informacine sistema "Kelių projektai"
5.7. pagal kompetenciją tiria Savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją;
5.8. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.9. pagal kompetenciją tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje;
5.10. pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
5.11. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaujantis LR teisės aktais;
5.12. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1372 € iki mokesčių išskaitymo / apie 875 € "į rankas"
Įmonė: Prienų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Prienai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852717366, danute.ramanauskiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.12
Galioja iki: 2020.03.26

Atsiliepimai, skundai apie Prienų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Prienų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Prienų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Prienų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Prienų rajono savivaldybės administracija
118 apie Prienų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Prienų rajono savivaldybės administracija