Investicijų ir projektų skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. A-661

INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir projektų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - rengti ir įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) projektus, iš dalies finansuojamus Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšomis, vykdyti nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių paiešką Savivaldybės projektams finansuoti, atstovauti Savivaldybei Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, pristatant Kauno miesto plėtros prioritetus ir investicijų projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - investicijų projektų ir projektų, finansuojamų iš tarptautinių finansavimo šaltinių, rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį, susijusią su ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos fondų finansuojamų viešojo sektoriaus projektų rengimu aplinkosaugos, miesto tvarkymo ir infrastruktūros ar kultūros ir gamtos paveldo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės investicijų politiką, ES fondų investicijų panaudojimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, taip pat ES teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų investicijas;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. siekiant gauti ES fondų investicijų ir kitų šalies bei tarptautinių fondų ir programų lėšų, tinkamai panaudoti gautas lėšas ir įgyvendinti įvairius projektus:

5.1.1. analizuoti ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti Savivaldybės projektus;

5.1.2. kaupti informaciją apie nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas, skirtas Savivaldybės projektams įgyvendinti;

5.1.3. teikti Kauno regiono plėtros tarybai derinti projektinius pasiūlymus dėl jų įtraukimo į regiono projektų sąrašus;

5.1.4. dalyvauti paraiškų vertinimo procedūrose, derinti įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;

5.1.5. kartu su užsienio partneriais teikti paraiškas ir, gavus finansavimo lėšų, įgyvendinti Europos Bendrijų iniciatyvų, Europos Komisijos direktoratų programų ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių projektus ar koordinuoti jų įgyvendinimą;

5.2. administruoti Savivaldybės įgyvendinamus projektus, kuriems skirta nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšų, rengti ataskaitinius dokumentus, organizuoti projektų pabaigos ataskaitų pateikimą, siekiant tinkamai, atsižvelgiant į finansinės paramos teikimo sąlygas, įgyvendinti projektus;

5.3. konsultuoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas ir įmones nacionalinių, ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais, teikti metodinę pagalbą projektų vadovams bei projektų valdymo grupių nariams, siekiant tinkamai panaudoti ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas;

5.4. atstovauti Savivaldybei Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, siekiant pristatyti Kauno miesto plėtros galimybes ir investicijų projektus;

5.5. rengti pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl paraiškų teikimo, darbo grupių sudarymo, projektų įgyvendinimo ir ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo projektus, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

5.6. dalyvauti darbo grupių, komisijų ir įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, ES fondų investicijas ar kitus tarptautinius finansavimo šaltinius administruojančiomis institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

5.8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1496 € iki mokesčių išskaitymo / apie 945 € "į rankas"
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196820, aiste.viskelyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.13
Galioja iki: 2020.03.27

Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kauno miesto savivaldybės administracija
118 apie Kauno miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Kauno miesto savivaldybės administracija