Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)FINANSAMS IR APSKAITAI PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-611

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondo) pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, vykdyti išmokų, mokamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto (toliau - Fondo biudžetas), Valstybės biudžeto, apskaitą, vykdyti pašalpų, kompensacijų ir kitų išmokų (toliau - išmokos) mokėjimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - finansų apskaitoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Turėti darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje.
4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į Finansų valdymo sistemą (toliau -FVS) per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau - IS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina ar iš IS į FVS teisingai persikėlė mokėtinos sumos pagal išmokų rūšis, ar teisingos bendros sumos, gavėjų skaičius ir sąrašinių mokėjimų pasiūlymų bylų (failų) pavadinimai.
5.4. Tikrina, kad Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje naudojamų IS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini IS.
5.5. Tvarko nepiniginių operacijų, susijusių su išmokomis, apskaitą (avizuočių apskaitą).
5.6. Tikrina FVS, ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius.
5.7. Rengia ir tikrina gyventojų pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau - Klaipėdos skyrius) mokamų pašalpų mėnesines bei metines deklaracijas.
5.8. Tikrina ir registruoja išmokas mokančioms organizacijoms pervedamas sumas ir atitinkamų elektroninių duomenų perdavimą, neįskaitytų išmokų grąžinimą.
5.9. Vykdo išmokų permokų apskaitą, tvarko išmokų permokų apskaitos žurnalus pagal biudžetus, vykdo jų išieškojimo kontrolę.
5.10. Kontroliuoja išskaitymus iš išmokų pagal vykdomuosius dokumentus, perveda išskaitytas sumas išieškotojams, grąžina įvykdytus vykdomuosius dokumentus antstoliams.
5.11. Kontroliuoja ligos pašalpų permokų pagal nedarbingumo kontrolės aktus, žalos biudžetui priskaičiavimą ir susigrąžinimą.
5.12. Rengia Fondo buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.13. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
5.14. Dalyvauja Klaipėdos skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.15. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.16. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Kaipėdos skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus Fondo valdybos nustatyta tvarka ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos Trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
5.17. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.18. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.19. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.20. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.21. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
5.22. Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Klaipėdos skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
5.23. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
5.24. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196821, regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.16
Galioja iki: 2020.03.30

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Rekvizitai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Skundailt.com apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Verslo žinios apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
118 apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
KurRasti apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba