Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. A-41

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, tinkamai tvarkyti ir kontroliuoti teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybų, statinių rekonstravimo, remonto darbus, vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - statybos - veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti:

4.1.1. aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį aplinkos inžinerijos arba statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą,

4.1.2. ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties;

4.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, statybos darbų, statinių rekonstravimo, remonto darbų vykdymą, projektinės ir sąmatinės dokumentacijos rengimą, statybos reglamentus, statinių techninę ir naudojimo priežiūrą, statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, kelių priežiūrą, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymu;

4.3. mokėti naudotis kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;

5.2. Skyriaus vedėjo nebuvo darbe metu planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais, kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriui priskirtos funkcijos;

5.3. organizuoja bei kontroliuoja Savivaldybei priklausančių ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių ekspertizę, rengia pastatų techninės būklės įvertinimo aktus, projektų aprašymus, sąmatas;

5.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius planus, programas pagal kompetenciją, užtikrina priemonių pagal kompetenciją įgyvendinimą;

5.5. ruošia ir teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje apie rajono biudžetinių įstaigų statomus, rekonstruojamus, modernizuojamus ir kitos statybos rūšies statinių projektus;

5.6. organizuoja ir/ar koordinuoja statytojo (naujų statybų, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, remonto), statinių naudojimo priežiūros, kelių priežiūros funkcijų įgyvendinimą;

5.7. rengia planuojamų statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti, remontuoti objektų projektavimo užduotis, organizuoja jų derinimą su suinteresuotomis Savivaldybės įstaigomis ir Savivaldybės administracijos specialistais;

5.8. organizuoja Savivaldybės administracijos parengtų techninių projektų svarstymą;

5.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės administracijos parengtų techninių projektų tvirtinimą ir techninių projektų ekspertizės atlikimą;

5.10. inicijuoja darbų, paslaugų bei prekių, susijusių su Skyriaus funkcijomis, pirkimą;

5.11. organizuoja viešųjų pirkimų konkursų dokumentų rengimą statybos darbams bei inžinerinėms paslaugoms pirkti, užtikrina viešųjų pirkimų rangovų kvalifikacinių reikalavimų, objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;

5.12. organizuoja darbų, paslaugų, prekių pirkimo sutarčių parengimą ir jų vykdymo kontrolę;

5.13. kontroliuoja, kad efektyviai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių lėšos, skirtos statiniams statyti, rekonstruoti ir remontuoti ar projektuoti;

5.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, Savivaldybės administracijos skyrių tarnautojus klausimais, susijusiais su statyba, statiniais, statybinėmis konstrukcijomis bei medžiagomis, sąmatų sudarymu, statinių, komunikacijų, kelių bei kitų inžinerinių konstrukcijų eksploatavimu ir priežiūra, imasi priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti;

5.15. ekstremalių situacijų atvejais organizuoja operatyvų nenumatytų, staiga iškilusių problemų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą, sprendžiant statybinių konstrukcijų stabilizavimo bei naujų pagalbinių statinių statybos, statybos inžinerinės technikos panaudojimo ir kitus, su statybine inžinerija susijusius klausimus;

5.16. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, viešųjų ryšių specialistui, Skyriaus vedėjui apie atliktus statybos darbus;

5.17. esant poreikiui organizuoja techninių sąlygų fiziniams ir juridiniams asmenims išdavimą projektuojant kelius, požemines ir antžemines komunikacijas, statinius;

5.18. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbe, ruošia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams statybos darbų ir inžinerinių paslaugų dokumentams parengti;

5.19. užtikrina, kad Skyriuje rengiami dokumentai iki jų atidavimo saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą būtų registruojami dokumentų valdymo sistemoje, tvarkoma jų apskaita, užtikrintas saugumas teisės aktų nustatyta tvarka;

5.20. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus statybos klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

5.21. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, statinių pripažinimo tinkamais naudoti valstybinėse komisijose, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

5.22. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

5.23. vykdydamas Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;

5.24. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, laikinojo nedarbingumo, komandiruočių ir kitais atvejais) atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Akmenė
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196819, taurinta.komarovske@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.18
Galioja iki: 2020.04.01

Atsiliepimai, skundai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
118 apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Akmenės rajono savivaldybės administracija