Strateginio valdymo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)Aktuali redakcija nuo 2020 m. kovo 10 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. SKYRIUS

pareigybės charakteristika

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo ir kontrolės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) informacinių sistemų atitikimą LR ir ES teisės aktams bei NMA struktūrinių padalinių poreikiams.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vysto valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės NMA informacinių sistemų funkcionalumą bei dalyvauja kuriant naujas paramos priemonių administravimo ir kontrolės NMA informacines sistemas.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti patirties informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, funkcinių reikalavimų derinimo ir testavimo srityje;

4.3. gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Departamento veiklą, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų administravimą;

4.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nuolat vysto ir tobulina šių valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės NMA informacinių sistemų su funkciniais reikalavimais susijusį funkcionalumą: Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos (PRIS), Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos (NPAIS), Tiesioginių išmokų administravimo informacinės sistemos (STIS), Plotinių priemonių 2014- 2020 m. administravimo informacinės sistemos (PPAIS), Geografinės informacinės sistemos (GIS2), Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS2), Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (IEAIS);

5.2. pagal Skyriaus kompetenciją vysto ir tobulina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos (ŽŪMIS) modulių, susijusių su NMA teikiamomis paslaugomis, funkcionalumą;

5.3. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant naujas valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės NMA informacines sistemas;

5.4. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su paramos administravimu susijusius administravimo ir kontrolės NMA informacinių sistemų klasifikatorius;

5.5. pagal Skyriaus kompetenciją tobulina valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės NMA informacinių sistemų integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja vystant ir tobulinant kitų NMA informacinių sistemų funkcionalumą;

5.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems NMA struktūriniams padaliniams;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko profesinius ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais;

5.12. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

5.13. teikiaSkyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir NMA darbo tobulinimo;

5.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1425 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852717137, migle.noreikaite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.20
Galioja iki: 2020.04.03

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra