Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. A-183

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir infrastruktūros objektų techninės bei naudojimo priežiūros, remonto ir statybos darbams organizuoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje ūkio plėtros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, kelių priežiūrą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja infrastruktūros objektų (kelių (gatvių) su priklausiniais, šaligatvių, pėsčiųjų takų, paviršinio vandens nuvedimo įrenginių, tiltų, pralaidų, hidrotechninių statinių, stovėjimo aikštelių, autobusų stotelių ir kt.) taisymą (remontą) ir priežiūrą;
5.2. organizuoja ir atlieka infrastruktūros objektų apžiūrą, organizuoja defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, šalinimą;
5.3. analizuoja vietinės reikšmės kelių (gatvių), šaligatvių ir kitų dangų būklę ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl minėtų objektų tvarkymo;
5.4. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas infrastruktūros objektų taisymui (remontui) ir priežiūrai, teikia informaciją apie lėšų poreikį;
5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Valstybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės biudžeto ir kitų programų lėšomis;
5.6. derina planuojamų įgyvendinti projektų parinkimo vietas ir jų apimtis;
5.7. tikrina vykdomų darbų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, kiekybę ir kokybę;
5.8. dalyvauja vykdant objektų statybos techninę priežiūrą, atliekant su tuo susijusius skyriaus vedėjo pavedimus;
5.9. rengia viešųjų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su skyriaus veikla;
5.10. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
5.11. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
5.12. skyriaus vedėjui pavedus, rengia statistines ir kitas ataskaitas statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų vykdymo bei statybos techninės priežiūros srityse;
5.13. vykdo objektų atranką ir teikia užsakymus inžinerinių statinių kadastriniams matavimams atlikti, užtikrina duomenų bazių pildymą ir apskaitą, sprendžia su kadastrinių matavimų atlikimu susijusius klausimus;
5.14. atlieka su Savivaldybės vietinės reikšmės keliais susijusių Geografinės informacinės sistemos (GIS) erdvinių duomenų bazių tvarkymo, papildymo, kontrolės, atnaujinimo darbus;
5.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
5.16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, susijusius su savivaldybės infrastruktūros objektų taisymo (remonto) ir priežiūros darbais, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
5.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
5.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852717382, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.20
Galioja iki: 2020.04.03

Atsiliepimai, skundai apie Biržų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Biržų rajono savivaldybės administracija
118 apie Biržų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Biržų rajono savivaldybės administracija