Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas (vyrai ir moterys)STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (8,1)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau -” Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo (toliau -” vedėjas) pareigybė reikalinga koordinuoti Skyriaus veiklą, analizuojant rajono socialinę-ekonominę infrastruktūrą, įgyvendinat ilgalaikį rajono strateginį plėtros planą, pritraukiant investicijas iš vietinių ir tarptautinių fondų (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinius fondus), bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybėmis ir organizacijomis.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos -” projektų rengimo, derinimo, koordinavimo bei Strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo veiklos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
6.3. gerai žinoti rajone vykstančius socialinius ir ekonominius procesus;
6.4. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas; Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir investicijas reglamentuojančius teisės aktus, strateginio planavimo principus;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "MS PowerPoint", "Internet Explorer"
6.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu;
6.7. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Skyriaus darbui, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir asmeniškai atsako už tai, kad Skyriui keliami uždaviniai ir funkcijos būtų įvykdyti;
7.2. pasitelkęs specialistus, analizuoja rajone vykstančius socialinius ir ekonominius procesus;
7.3. kaupia informaciją apie regionų plėtrą tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse;
7.4. inicijuoja ir koordinuoja investicinių projektų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšomis finansuojamų projektų paraiškų rengimą, projektų įgyvendinimą, koordinuoja Skyriaus specialistų rengiamų projektų eigą ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.5. dalyvauja kuriant, atnaujinat ir įgyvendinat regioninius, nacionalinius plėtros planus, strategijas, programas;
7.6. dalyvauja vietinėse bei tarptautinėse konferencijose, seminaruose strateginės plėtros bei investicijų pritraukimo klausimais;
7.7. kaupia informaciją apie investicijų pritraukimo šaltinius;
7.8. koordinuoja strateginio rajono plėtros plano įgyvendinimo eigą;
7.9. koordinuoja strateginio veiklos plano programų vykdymą ir teikia ataskaitas Administracijos direktoriui;
7.10. koordinuoja Administracijos metinio veiklos plano vykdymą ir teikia ataskaitą Administracijos direktoriui;
7.11. analizuoja verslo situaciją rajone ir ieško galimybių jai pagerinti;
7.12. gavęs atitinkamus įgaliojimus, atstovauja Telšių rajono savivaldybei (toliau -” Savivaldybė) kitose įstaigose ir organizacijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
7.13. teikia konsultacijas ryšių su užsieniu, projektų ir programų rengimo klausimais kitiems Savivaldybės administracijos skyriams bei specialistams;
7.14. planuoja, koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su giminingomis užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir siekia naujų, abipusiai naudingų ryšių užsienyje;
7.15. organizuoja iš užsienio valstybių atvykstančių į Savivaldybę svečių ir delegacijų priėmimus;
7.16. pagal savo kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, ruošia į juos atsakymus;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.18. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;
7.19. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo arba nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
7.20. esant tarnybiniam būtinumui, Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja bet kurį Skyriaus specialistą;
7.21. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai;
7.22. teikia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;
7.23. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Savivaldybės tarybos sprendimu, Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;
7.24. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Administracijos direktoriumi;
7.25. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;
7.26. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą; apie nusišalinimą raštu pranešti Administracijos direktoriui.

VI. VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Telšių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196824, aleksandras.izotovas@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.20
Galioja iki: 2020.04.03

Atsiliepimai, skundai apie Telšių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Telšių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Telšių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Telšių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Telšių rajono savivaldybės administracija
118 apie Telšių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Telšių rajono savivaldybės administracija