Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4-170

EKONOMIKOS PLĖTROS DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir eksporto departamento (toliau - Departamentas) Investicijų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti investicinę aplinką, teikti pasiūlymus formuojant valstybės investicijų politiką, pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, konsultuoti, atstovauti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau - ministerija) tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus - Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - investicijų politikos formavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių arba verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų krypčių grupės;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, viešųjų įstaigų valdymą, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
4.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
5.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
5.3. dalyvauja formuojant viešosios įstaigos "Investuok Lietuvoje" politiką, siekiant, kad būtų tinkamai įgyvendinti viešosios įstaigos tikslai ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau - ministras) nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant dalininko (savininko) teises ir pareigas;
5.4. dalyvauja koordinuojant ir įgyvendinant grįžtamosios migracijos (Talentų) projektus;
5.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Departamento direktoriui;
5.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su investicijų politika ir investicine aplinka;
5.7. dalyvauja koordinuojant investicijų skatinimo priemonių klausimus;
5.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
5.9. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinių fondų planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja investicijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis vertinimo rezultatų nagrinėjime;
5.10. pagal Skyriaus kompetenciją Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja Skyriui ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teikia informaciją ir konsultacijas interesantams;
5.12. dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.13. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1672 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1046 € "į rankas"
Įmonė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196834, dalia.januleviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.23
Galioja iki: 2020.04.06

Atsiliepimai, skundai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Rekvizitai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Skundailt.com apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Verslo žinios apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
118 apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
KurRasti apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija