Statybos skyriaus specialistas (vyrai ir moterys)STATYBOS SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Statybos skyriaus specialisto pareigybė yra priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir / ar analizuoja savivaldybės statinių statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, rengia ir dalyvauja rengiant programas, atitinkančias miesto poreikius, informuoja atsakingus asmenis apie lėšų poreikį;

4.2. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

4.3. dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje;

4.4. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;

4.6. rengia (organizuoja) savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatinę dokumentaciją;

4.7. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;

4.8. savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;

4.9. rengia ir įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones;

4.10. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;

4.11. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus;

4.11. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Respublikos g. 2, 37044662816, savivalda@taurage.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.24
Galioja iki: 2020.04.07

Atsiliepimai, skundai apie Tauragės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Tauragės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Tauragės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Tauragės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Tauragės rajono savivaldybės administracija
118 apie Tauragės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Tauragės rajono savivaldybės administracija