E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. A-635

E. PASLAUGŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUSPASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - organizuoti ir kontroliuoti valstybės ir kitų informacinių sistemų ir registrų duomenų naudojimą, administruoti Kauno miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos informacines sistemas, analizuoti ir spręsti teisines, technologines ir organizacines informacinių sistemų duomenų tvarkymo problemas, rengti informacinių sistemų technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis yra informacinių sistemų diegimas, priežiūra ir informacinių technologijų plėtra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti informatikos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, valstybės ir savivaldybių interneto svetainių atitiktį bendriesiems reikalavimams, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: "MS Outlook", "MS Word", "MS Excel", "WordPress", elektroninių paslaugų sistema (EPS), išmanyti Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau - FVAS), personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taikomąją sistemą "Paskata", duomenų bazių valdymo sistemų "Oracle", "MS SQL 2000", "MySQL" konfigūravimą ir administravimą, struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL);

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. organizuoti duomenų iš valstybės ir kitų informacinių sistemų ir registrų gavimą, rengti ir derinti su duomenų teikėjais duomenų teikimo sutarčių projektus, siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos darbui reikalingų duomenų gavimą;

5.2. administruoti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau - SPIS) ir Savivaldybės administracijos socialinių išmokų apskaitos sistemos "Parama" (toliau - "Parama") naudotojus, tikrinti ir tvirtinti pateiktus prašymus suteikti prieigą prie SPIS ir "Paramos", pildyti elektroninį SPIS naudotojų apskaitos žurnalą, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą ir asmens duomenis tvarkytų asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą;

5.3. siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės administracijoje įdiegtos FVAS veikimą ir plėtrą:

5.3.1. administruoti jos modulius: finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos -"Biudžetas VS", strateginio planavimo ir rodiklių - STRAPIS, viešųjų pirkimų - VIPIS, sutarčių valdymo - SVS (toliau - moduliai);

5.3.2. konsultuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo su moduliais klausimais ir spręsti iškilusias problemas;

5.3.3. teikti pasiūlymus dėl modulių pakeitimų ir papildymų;

5.4. administruoti valstybinės žemės nuomos mokesčio ir rinkliavų sistemą (MORIS), teikti pasiūlymus dėl šios sistemos plėtros, konsultuoti darbuotojus darbo su šia sistema klausimais, spręsti iškilusius klausimus ir problemas, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą;

5.5. administruoti žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemą "Paskata" (toliau - "Paskata"), teikti pasiūlymus dėl jos plėtros, konsultuoti naudotojus darbo su "Paskata" klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą;

5.6. tvarkyti Savivaldybės kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (toliau - DVS) vartotojų duomenis, prižiūrėti, ar DVS tinkamai tvarkomi atsakymai į raštus, gautus per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, kai nėra DVS pagrindinio administratoriaus, tvarkyti ir atnaujinti DVS klasifikatorius, kurti ir tvarkyti elektroninių dokumentų registrus, aprašyti joje Savivaldybės struktūrą ir tvarkyti struktūros aprašus, konsultuoti DVS vartotojus darbo su šia sistema klausimais, siekiant užtikrinti kompiuterizuotą dokumentų valdymą Savivaldybėje;

5.7. administruoti Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (toliau - EPS), kai nėra pagrindinio EPS administratoriaus, kurti elektronines paslaugų formas, konsultuoti Savivaldybės darbuotojus elektroninių paslaugų teikimo klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą EPS veikimą;

5.8. administruoti maitinimo ugdymo įstaigose organizavimo informacinę sistemą "Valga" (toliau - "Valga"), konsultuoti šios sistemos naudotojus darbo su sistema klausimais, spręsti iškilusias problemas ir teikti pasiūlymus dėl sistemos pakeitimų ir papildymų, siekiant užtikrinti sklandų "Valgos" veikimą;

5.9. administruoti informacinės sistemos "E. sąskaita" Savivaldybės administracijos paskyrą: sukurti naujus naudotojus, panaikinti nebedirbančių naudotojų paskyras, priskirti naudotojams sutartis, siekiant elektroniniu būdu gauti sąskaitas faktūras;

5.10. atnaujinti pateiktą informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Savivaldybės interneto svetainės tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės interneto svetainės veikimą;

5.11. siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų įgyvendinimą:

5.11.1. rengti pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su informacinėmis technologijomis ar jos sauga, projektus;

5.11.2. inicijuoti viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą;

5.11.3. rinkti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių apie naudojamas informacines sistemas, registrus ir duomenų bazes, tvarkyti Savivaldybės administracijos informacinių išteklių sąrašo duomenis;

5.11.4. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, rengti atsakymus į prašymus ir skundus;

5.12. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.24
Galioja iki: 2020.04.07

Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kauno miesto savivaldybės administracija
118 apie Kauno miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Kauno miesto savivaldybės administracija