Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Įmonės direktoriaus

2019-11-05 įsakymu Nr. V-77

Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio

Vyriausiojo specialisto pareiginiai nuostatai

I. Bendroji dalis

1.1. Vyriausiuoju specialistu (toliau Vyr. specialistu) priimamas dirbti asmuo turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą, darbo patirtį energetikos sektoriuje, kvalifikacijos atestatus. Vyr. specialistas turi būti savarankiškas, organizuotas, energingas, komunikabilus, dirbantis kompiuteriu. Turintis teisę vairuoti B kategorijos automobilį.

1.2. Vyr. specialistą į darbą priima ir atleidžia įmonės Direktorius.

1.3. Vyr. specialistas pavaldus įmonės direktoriaus pavaduotojui.

1.4. Kai vyr. specialisto nėra darbo vietoje (liga, atostogos), jo pareigas laikinai eina kitas, direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

1.5. Vyr. specialistui pavaldūs: santechnikai; specialistai šilumos punktų priežiūrai; energetiko baras; miesto pirties, viešojo tualeto darbuotojai bei liftininkai.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

2.1. Privalo būti atestuotas ir turėti sekančius kvalifikacijos pažymėjimus:

2.1.1. energetikos įmonių padalinio vadovo, atsakingo už šilumos įrenginių eksploatavimą;

2.1.2. energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovo, filialo vadovo ar jo įgalioto asmens, atsakingo už šilumos įrenginių eksploatavimo įmonėje;

2.1.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovo ar jo įgalioto asmens, atsakingo už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;

2.1.4. asmens, atsakingo už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);

2.1.5. vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovo ar jos įgalioto asmens, atsakingo už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą;

2.1.6. pavojingų atliekų surenkančios, vežančios, laikančios ir apdorojančios įmonės atliekų tvarkymo vadovaujančio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimą;

2.1.7. pavojingų atliekų surenkančios, vežančios, laikančios ir apdorojančios įmonės atliekų tvarkymo specialisto profesinės kvalifikacijos pažymėjimą;

2.1.8. priešgaisrinės saugos pažymėjimą (asmens, atsakingo už gaisrinę ir civilinę saugą);

2.1.9. darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse pažymėjimą (asmens, atsakingo už įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą).

2.2. Vyr. specialistas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

2.2.1. žinoti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio ir energetikos įstatymus;

2.2.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus kuriais reguliuojama daugiabučių namų administravimo veikla, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

2.2.3. mokėti dirbti (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) kompiuteriu, ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

2.2.4. žinoti Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus;

2.2.5. žinoti gaisrinės saugos reikalavimus ir juos reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.2.6. žinoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, pirkimo dokumentų rengimą ir viešųjų pirkimų organizavimą;

2.2.7. mokėti analitiškai vertinti ir apibendrinti įmonės veikloje atsirandančiais problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus;

2.2.8. mokėti rengti sąmatas;

2.2.9. sugebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas, priimti sprendimus;

2.2.10. išmanyti elektros ir apšvietimo, vėdinimo, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, telefoninio ryšio sistemų veikimo pagrindus;

2.2.11. mokėti rengti darbuotojų darbo grafikus bei pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

2.2.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.

III. Pareigos

3.1. Tinkamai saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoti į įmonės archyvą.

3.2. Kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, reikalavimų laikymąsi.

3.3. Kontroliuoti, kad laiku ir kokybiškai būtų atliekami vamzdynų izoliavimo, vidaus šildymo sistemų, karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų remonto darbai, priežiūros darbai, avarijų likvidavimas.

3.4. Tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbų atlikimo paskyras.

3.5. Sudaryti darbų atlikimo aktus, tvarkyti medžiagų sunaudojimo apyskaitą ir atsiskaityti su įmonės buhalterija už sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus.

3.6. Užtikrinti sandėliuojamų prekių bei materialinių vertybių saugumą.

3.7. Vykdyti atsakingo asmens už šilumos ir dujų ūkį funkcijas, tvarkyti dokumentus.

3.8. Organizuoti techniškai tvarkingą, patikimą energetinių sistemų (šilumos, vandens, dujų ir kt.) eksploataciją, jų remontą ir profilaktiką.

3.9. Planuoti ir įgyvendinti energetinių įrenginių, šilumos tinklų, vandentiekio ir kanalizacijos darbo ir remonto grafikus.

3.10. Atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą (nuolatinių stebėjimų, periodinių ir specialiųjų apžiūrų organizavimas ir vykdymas).

3.11. Organizuoti įmonės viešuosius pirkimus.

3.12. Vadovauti ir organizuoti pavojingų atliekų vežimo veiklą.

3.13. Organizuoti įmonės darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus, rūpintis įmonės priešgaisrinės saugos sistemos patikrinimų organizavimu, gesinimo priemonių patikrinimu.

3.14. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir kitų įmonės parengtų ir Direktoriaus patvirtintų tvarkų.

3.15. Laikytis kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo reikalavimų.

3.16. Laikytis degalų ir tepalų sunaudojimo normų.

3.17. Laiku ir tiksliai pildyti kelionės lapus.

3.18. Tausoti įmonės nuosavybę.

3.19. Sudaryti darbuotojų budėjimo grafikus.

3.20. Budėti ir organizuoti budėtojų darbą savo budėjimo pamainos metu.

IV. Teisės

4.1. Teikti pasiūlymus dėl priedų skyrimo pavaldiems darbuotojams.

4.2. Reikalauti iš administracijos, kad būtų sudarytos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos.

4.3. Reikalauti, kad darbo sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi.

4.4. Laikinai nušalinti darbuotojus nuo darbo, jeigu jie yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

4.5. Atsisakyti dirbti darbus, kuriuos atlikti nėra tinkamai instruktuotas ir apmokytas dirbti, bei nėra aprūpintas reikiamomis apsauginėmis priemonėmis, įrankiais bei mechanizmais.

4.6. Tobulintis ir kelti kvalifikaciją.

V. Atsakomybė

5.1. Vyr. specialistas atsakingas už:

5.1.1. už pareiginių nuostatų nevykdymą;

5.1.2. dėl jo kaltės įmonei padarytą materialinę žalą;

5.1.3. ataskaitinės dokumentacijos pateikimą laiku;

5.1.4. už įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų laikymąsi;

5.1.5. laiku ir tvarkingą remonto darbų žurnalų pildymą;

5.1.6. atsakingas už šilumos ir dujų ūkį;

5.1.7. už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą.

5.2. Už darbo drausmės pažeidimus gali būti pritaikomos drausminės atsakomybės priemonės. Drausminę nuobaudą skiria įmonės Direktorius.

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti

Atlyginimas: 1619 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1016 € "į rankas"
Įmonė: SĮ "Telšių butų ūkis"
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Plungės g. 29
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.25
Galioja iki: 2020.04.08

Atsiliepimai, skundai apie SĮ "Telšių butų ūkis"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie SĮ "Telšių butų ūkis"
Rekvizitai apie SĮ "Telšių butų ūkis"
Skundailt.com apie SĮ "Telšių butų ūkis"
Verslo žinios apie SĮ "Telšių butų ūkis"
118 apie SĮ "Telšių butų ūkis"
KurRasti apie SĮ "Telšių butų ūkis"