Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)41.15

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 40P-15


ŽEMĖS TVARKYMO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIAUS PAREIGYBĖ

1. Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė), kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės ūkio technikos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šių darbų vykdymą.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio technikos, inžinerinės plėtros ir kitais klausimais;
5.2. turėti aukštąjį universitetinį mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explore;

5.6. gebėti rengti teisės aktų projektus, atlikti rengiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, susijusių su pareigybės funkcijomis analizę ir derinimą;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

5.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos darbus, organizuoja šių darbų kontrolę;
6.2. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
6.3. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų;
6.4. pagal kompetenciją rengia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, susitikimams, informaciniams leidiniams;

6.5. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vykdančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą, registro tvarkymą, veiklą;
6.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;
6.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
6.8. dalyvauja pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos ir Tarybos darbo grupėse teisės aktų dėl techninių kliūčių pašalinimo prekybai žemės ir miškų ūkio paskirties traktoriais pritaikymo technologinei pažangai derinimo klausimais;
6.9. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio techniką ir techninę pažangą;
6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.Atlyginimas: 1548 € iki mokesčių išskaitymo / apie 975 € "į rankas"
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2391001, zum@zum.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.25
Galioja iki: 2020.04.08

Atsiliepimai, skundai apie Žemės ūkio ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Žemės ūkio ministerija
Rekvizitai apie Žemės ūkio ministerija
Skundailt.com apie Žemės ūkio ministerija
Verslo žinios apie Žemės ūkio ministerija
118 apie Žemės ūkio ministerija
KurRasti apie Žemės ūkio ministerija