Informacinių technologijų skyrius Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-152

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. IT-3-1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - Agentūra) Informacinių technologijų skyriaus kompiuterizuotų darbo vietų administratorius (toliau - IT administratorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. IT administratoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą bei efektyvią kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą Agentūroje bei spręsti kitus su informacinių technologijų ir telekomunikacijų administravimu susijusius klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių technologijų ir telekomunikacijų priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį planuojant, organizuojant ir atliekant informacinių technologijų specialisto funkcijas įstaigoje.
8. Gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus.
9. Išmanyti Windows operacinių sistemų administravimo, palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
10. Būti susipažinęs su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą bei kibernetinio saugumo užtikrinimą institucijose.
11. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
12. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
13. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

14. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
14.1. atlieka pagal atsakomybės sritį priskirtų veiklų planavimą, vykdymą ir atsiskaito už pasiektus rezultatus;
14.2.vykdo nuolatinę kompiuterizuotų darbo vietų, serverių, daugiafunkcinių įrenginių, IP telefonijos, vaizdo stebėjimo bei patekimo į Agentūros teritoriją bei patalpas įrangos priežiūrą;
14.3. užtikrina kompiuterinės bei programinės įrangos tinkamą funkcionavimą, jos atnaujinimą bei taisymą, užtikrina sklandų Agentūros kompiuterinio tinklo bei telekomunikacinės įrangos darbą.;
14.4. pagal kompetenciją inicijuoja pirkimus dėl reikiamų kompiuterinių programų, licencijų, įrangos ir pan. įsigijimo, veda ir atnaujina Agentūros naudojamų kompiuterių programų apskaitą;
14.5. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Agentūros darbui būtiną informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūrą;
14.6. konsultuoja Agentūros darbuotojus Agentūroje naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos srityje, kiek tai susiję su jų tiesioginėmis darbo funkcijomis;
14.7. pagal poreikį organizuoja mokymus Agentūros darbuotojams kompiuterių programų naudojimo, kompiuterių programų licencijų tipų, neteisėto kompiuterių programų naudojimo nustatymo, prevencijos bei panašiomis temomis;
14.8. informuoja Skyriaus vedėją bei Saugos įgaliotinį apie pastebėtus pažeidimus ir neatitikimus, susijusius su duomenų apsauga, programinės ir kompiuterinės įrangos naudojimu;
14.9. vykdo tinkamą dokumentų, bylų tvarkymą ir saugojimą, jų perdavimą į archyvą Agentūros nustatyta tvarka;
14.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami skyriaus ar agentūros veiklos tikslai.
15. IT administratoriaus pareigos nustatomos Agentūros Procedūrų vadove, darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, procedūrose, kituose vidiniuose Agentūros teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose darbo santykius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1281 € iki mokesčių išskaitymo / apie 823 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2725758, apva@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.25
Galioja iki: 2020.04.08

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra