Regioninės politikos grupės patarėjas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. 1V-242

REGIONINĖS POLITIKOS GRUPĖS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regioninės politikos grupės (toliau - grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką regionų plėtros srityje, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - regionų plėtros.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regioninės politikos formavimo ir (arba) įgyvendinimo, ir (arba) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų rengimo srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės biudžeto, valstybės investicijų ir ūkio plėtros planavimą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą ir valdymą;

4.5. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų programavimą ir administravimą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia regioninės plėtros valdymo srities norminių teisės aktų projektus;

5.2. rengia regioninės plėtros planavimo dokumentus;

5.3. rengia arba dalyvauja rengiant planavimo dokumentus ir nacionalinius ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programavimo dokumentus, kuriuose nustatomos regioninės plėtros skatinimo priemonės;

5.4. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų regioninės politikos srityje vertinimą, rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

5.5. vertina galiojančius teisės aktus ir teisės aktų projektus, turėsiančius poveikį atskirų regionų plėtrai, ir teikia šių teisės aktų rengėjams (prireikus - Vyriausybei) išvadas, ar galiojantys teisės aktai ar teisės aktų projektai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir jo įgyvendinimo uždavinius ir prisideda prie nacionalinės regioninės politikos prioritetų įgyvendinimo;

5.6. pagal kompetenciją grupės vadovui, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams finansuoti, prireikus - pateikia ministerijos poziciją derybose su Europos Komisija;

5.7. rengia regionų plėtros planų rengimo, stebėsenos ir į regionų plėtros planus įtraukiamų projektų tvarką, regionų plėtros taryboms teikia pasiūlymus dėl regionų plėtros planų tobulinimo;

5.8. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl planavimo dokumentų, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, tobulinimo;

5.9. rengia tikslinių teritorijų vystymo programų rengimo tvarką, pagal kurią rengiamos Regioninės plėtros įstatyme nurodytos tikslinių teritorijų vystymo programos;

5.10. rengia regionų plėtros tarybų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir su tuo susijusius metodinius dokumentus;

5.11. rengia pasiūlymus Nacionalinei regiono plėtros tarybai svarstyti;

5.12. teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų projektų vykdymo būtinumo;

5.13. rengia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas, atranką reglamentuojančius teisės aktus ir su tuo susijusius metodinius dokumentus;

5.14. prižiūri Regionų plėtros programos ir regionų plėtros planų įgyvendinimą;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų sudarytų darbo grupių ir komitetų veikloje;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

5.17. grupės vadovo, vidaus reikalų ministro ar vidaus reikalų viceministro, atsakingo už regionų plėtros sritį, pavedimu atstovauja ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;

5.19. atlieka kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.Atlyginimas: 2288 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1398 € "į rankas"
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196808, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.26
Galioja iki: 2020.04.09

Atsiliepimai, skundai apie Vidaus reikalų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vidaus reikalų ministerija
Rekvizitai apie Vidaus reikalų ministerija
Skundailt.com apie Vidaus reikalų ministerija
Verslo žinios apie Vidaus reikalų ministerija
118 apie Vidaus reikalų ministerija
KurRasti apie Vidaus reikalų ministerija