Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)Aktuali redakcija nuo 2019 m. rugpjūčio 27 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo NMA

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo NMA

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta pagal savo kompetenciją vykdyti interneto svetainių ir kitų informacinių sistemų, susijusių su informacijos sklaida ir viešinimu, priežiūrą ir plėtrą, atliekant jų administravimo, tobulinimo, kūrimo, informacijos aktualumo vertinimo bei skelbimo darbus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA).

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - užtikrina tinkamos, išsamios ir operatyvios informacijos apie NMA veiklą pateikimą pareiškėjams ir paramos gavėjams, socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims elektroninėje erdvėje.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties interneto svetainių administravimo ir priežiūros srityje;

4.3. turėti interneto projektų valdymo, projektavimo, koordinavimo, tobulinimo, pokyčių formulavimo, techninių specifikacijų rengimo patirties;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su interneto svetainių administravimu ir informacijos pateikimu visuomenės informavimo priemonėms;

4.5. žinoti pagrindinių Europos Sąjungos (toliau - ES) institucijų struktūrą bei funkcijas;

4.6. žinoti bendrąsias LR ir ES žemės ūkio politikos kryptis;

4.7. išmanyti valstybinį ir diplomatinį protokolą, tarptautinio ekonominio ir politinio bendradarbiavimo principus;

4.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

4.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.10. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V.SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;

5.2. rengia NMA direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, atlieka su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų priežiūrą;

5.3. nustatyta tvarka dokumentų valdymo sistemoje skelbia su Skyriaus veikla susijusius NMA direktoriaus įsakymus ir jais patvirtintus dokumentus;;

5.4. užtikrina nuolatinį informacijos NMA interneto svetainėse (versijose lietuvių ir anglų kalbomis) ir kitose informacinėse sistemose, susijusiose su informacijos sklaida ir viešinimu, atnaujinimą nustatytais terminais pagal NMA struktūrinių padalinių pateiktą informaciją, koordinuoja jos pateikimą;

5.5. pagal savo kompetenciją vykdo NMA interneto svetainių ir kitų informacinių sistemų, susijusių su informacijos sklaida ir viešinimu, priežiūrą ir plėtrą, atlikdamas jų administravimo, tobulinimo, kūrimo, informacijos aktualumo vertinimo bei skelbimo darbus;

5.6. esant poreikiui, rengia informaciją publikavimui NMA interneto svetainėse ir kitose informacinėse sistemose, susijusiose su informacijos sklaida ir viešinimu, bei dalyvauja organizuojant pramoginio pobūdžio renginius NMA darbuotojams;

5.7. dalyvauja kuriant ir palaikant teigiamą NMA įvaizdį elektroninėje erdvėje;

5.8. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamą viešąją informaciją apie NMA, esant poreikiui, pateikia ją kitiems NMA darbuotojams;

5.9. informuoja Skyriaus vedėją apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su NMA veikla ar jos priimtais sprendimais;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja NMA ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje bei pasitarimuose, išsako nuomonę Skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;

5.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su ES ekspertais, tarptautinių programų koordinatoriais NMA informacijos teikimo ir organizavimo klausimais viešinimo srityje;

5.12. esant poreikiui, tvarko Skyriaus ir Skyriaus vidinės dokumentacijos registrus;

5.13. esant poreikiui, administruoja Skyriaus ir Skyriaus darbuotojų teises bendrojo naudojimo laikmenose;

5.14. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir NMA darbo tobulinimo;

5.15. NMA veiklos klausimais bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais;

5.16. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

5.17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio NMA vadovybės, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjų pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1513 € iki mokesčių išskaitymo / apie 955 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196813, diana.cerniavska@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.26
Galioja iki: 2020.04.09

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra