Vietos ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. D-124

VIETOS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietos ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga ruošti skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentaciją, ruošti, kontroliuoti, prižiūrėti ir vykdyti projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas atliekantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statybos projektų priežiūros.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų arba statybos srityje.
4.3. Išmanyti ir suprasti Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektų administravimą, statybą ir priežiūrą.
4.4. Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
4.5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis "Microsoft Office", "Internet Explorer".

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Rengia skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentaciją iki viešojo pirkimo procedūrų pradžios, derinimą su atsakingais skyriais ir pateikia Viešųjų pirkimų skyriui;
5.2. kiekvienais metais rengia pirkimų planą, derina su atsakingais skyriais ir teikia viešųjų pirkimų skyriui;
5.3. renka ir teikia reikalingą informaciją strateginio plano rengimui;
5.4. prižiūri ir atnaujina savivaldybės svetainėje www.plunge.lt skelbiamą informaciją apie skyriaus vykdomus projektus ir kitas aktualijas;
5.5. rengia, prižiūri ir vykdo skyriaus 08 programą: "Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa"
5.6.koordinuoja, prižiūri ir vykdo skyriaus vykdomus projektus, atlieka sutarčių kontrolę ir priežiūra;
5.7. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, pretenzijas, rengia atsakymus;
5.8. ruošia teisės aktų projektus savo kuruojamos srities klausimais;
5.9. dalyvauja projektų administravimo grupių darbe;
5.10. dalyvauja sudarytų komisijų darbe;
5.11. formuoja skyriaus dokumentų bylas ir užtikrina tinkamą jų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
5.12. tvirtina skyriaus dokumentų kopijas;
5.13. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe atvejais pagal atskirą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;
5.14. vykdo kitus vedėjo įpareigojimus bei pavedimus ir kitas teisės aktais priskirtas funkcijas.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vietos ūkio skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1390 € iki mokesčių išskaitymo / apie 885 € "į rankas"
Įmonė: Plungės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Plungė
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196813, diana.cerniavska@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.26
Galioja iki: 2020.04.09

Atsiliepimai, skundai apie Plungės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Plungės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Plungės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Plungės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Plungės rajono savivaldybės administracija
118 apie Plungės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Plungės rajono savivaldybės administracija