Vyresnysis specialistas (vyresn (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Viešvilės valstybinio gamtinio
rezervato direkcijos direktoriaus
2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. P1-16


VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO (VYRESNIOJO REINDŽERIO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyresnysis specialistas (vyresnysis reindžeris) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS


2. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau- Direkcijos) vyresniojo specialisto (vyresniojo reindžerio) pareigybė reikalinga atlikti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato, jo buferinės apsaugos zonos ir priskirtų kitų saugomų ir Natura 2000 teritorijų kontrolę, būklės vertinimą ir pažeidimų prevenciją, gamtotvarkos darbams, užtikrinti Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, kitų su saugomomis teritorijomis susijusių teisės aktų laikymąsi Direkcijos kompetencijai priskirtose teritorijose, vykdyti visuomenės švietimą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -saugomų teritorijų kontrolė ir pažeidimų prevencija, gamtotvarka, švietimas, saugomų teritorijų būklės vertinimas, stambiųjų žinduolių monitoringas

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ekologijos, biologijos, aplinkotyros, gamtinės geografijos arba miškininkystės krypčių išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Saugomų teritorijų įstatymu, LR Aplinkos apsaugos įstatymu, LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, LR Vyriausybės nutarimais, LR Administracinių nusižengimų ir LR Civilinio proceso kodeksais, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, kitais LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos parengtais teisės aktais, kitais dokumentais, susijusiais su darbo sritimi.
4.3. Išmanyti kontrolės ir pažeidimų prevencijos vykdymo darbo organizavimo ir atlikimo principus
4.4. Mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją ir žinias taikyti praktikoje
4.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti su saugomų teritorijų kontrole, pažeidimų prevencija ir gamtotvarkos organizavimu susijusius dokumentus.
4.6. Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, objektyviu, mandagiu, sąžiningu, gebėti bendrauti.
4.7. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
4.8. Turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.
4.9. Mokėti dirbti kompiuteriu skaičiuoklės, teksto redaktoriaus, pristatymų kūrimo, interneto, elektroninio pašto programomis
4.10. Turėti gerus fizinius duomenis, leidžiančius daug vaikščioti, taip pat sunkiomis gamtinėmis sąlygomis ir sulaikyti pažeidėjus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Atlieka Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato teritorijos ir rezervato apsaugos zonos ir kitų Direkcijos kompetencijai priskirtų teritorijų kontrolei, siekiant užkirsti atitinkamuose teisės aktuose nenumatytą veiklą.
5.2. Atlieka prevencinį šviečiamąjį darbą, informuoja gamtos lankytojus apie gamtines vertybes ir jų apsaugą.
5.3. Veda ekskursijas mokomajame take ir lankytojų centre, dalyvauja gamtosauginiuose renginiuose ir juos veda, rengia ir teikia informaciją Direkcijos svetainei bei socialinių tinklų paskyrai; nuolat kelia savo kvalifikaciją gamtosauginio švietimo srityje.
5.4. Dalyvauja reiduose, kitame saugomų teritorijų kontrolės darbe.
5.5. Organizuoja ir padeda vykdyti teritorijos tvarkomuosius darbus, vykdo gamtos stebėjimus, gyvūnų apskaitas, rezervate ir buferinės pasaugos zonoje vykdo gaisrų prevenciją.
5.6. Esant poreikiui pavaduoja vyriausiąjį specialistą (vyriausiąjį reindžerį) ir direktorių.
5.7. Bendradarbiauja su teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, bendrauja su žemių saugomose teritorijose savininkais ir valdytojais, juos informuoja apie teisės aktų reikalavimus.
5.8. Pagal numatytą tvarką nustato ir sulaiko pažeidėjus, atlieka kitus administracinius veiksmus jam suteiktų įgalinimų ribose.
5.9. Pagal poreikį teikia ataskaitas kitoms institucijoms ir rengia Direkcijos metines ataskaitas bei veiklos planus.
5.10. Rūpinasi rezervato, jo apsaugos zonos, kitų priskirtų teritorijų ribų ženklinimu.
5.11. Vertina priskirtų saugomų teritorijų būklę, teikia pasiūlymus dėl jų būklės gerinimo, ,tikrina ir derina kadastrinių matavimų bylas. .
5.12. Atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą ir atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas
5.13. Atstovauja Direkciją specializuotuose pasitarimuose, seminaruose.
5.14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Direkcijos direktoriaus pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos direktoriui.Atlyginimas: 1038 € iki mokesčių išskaitymo / apie 684 € "į rankas"
Įmonė: Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.03.26
Galioja iki: 2020.04.09

Atsiliepimai, skundai apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Rekvizitai apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Skundailt.com apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Verslo žinios apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
118 apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
KurRasti apie Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija