Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. PAD-27

URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti tęstinį teritorijų planavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - teritorijų planavimo organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį architektūros, urbanistikos ir (ar) teritorijų planavimo srityje;
4.3. mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų prieinamų valstybės registrų duomenimis;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, dokumentų valdymą;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, ArcGIS programa, "AutoCad" programa, TPDRIS ir "Infostatyba" informacinėmis sistemomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja tęstinį teritorijų planavimą:
5.1.1. pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano monitoringo išvadas, išaiškintas problemines situacijas, visuomenės pasiūlymus, miesto strategiją, galimybių studijas ir koncepcijas nustato prioritetus ir planavimo tikslus bei reikalingas planuoti teritorijas;
5.1.2. nustato, kokie reikalingi parengiamieji darbai, pvz.: tyrimai, analizės, studijos ir pan.;
5.1.3. teikia siūlymus, kokie parengiamieji darbai iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios turi būti parengti ir kokiu būdu;
5.1.4. rengia įsakymų ir sprendimų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
5.1.5. rengia planavimo užduotis ir programas;
5.1.6. rengia paslaugų ar darbų pirkimo ir architektūrinių bei urbanistinių konkursų sąlygas;
5.2. vykdo skyriuje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių tikrinimą:
5.2.1. tikrina skyriuje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapų stadijų dokumentus ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengėjams;
5.2.2. tikrina sprendinių atitiktį planavimo tikslams, sąlygoms, sutarčių reikalavimams ir aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams;
5.2.3. rengia išvadas komisijoms ir darbo grupėms;
5.3. atstovauja Savivaldybės administracijai įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimus su organizacijomis ir asociacijomis teritorijų planavimo srityje;
5.4. tikrina sutartinio darbo kokybę pagal paslaugų atlikimo ir darbų vykdymo sutartis su Savivaldybės administracija dėl konkursų, galimybių studijų ar dirbtuvių organizavimo ir leidinių išleidimo
5.5. derina atliekamo darbo rezultatus ir užduočių atlikimo terminus su kuruojančiu skyriaus patarėju ar specialistu.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196830, grazina.cekolyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.05.27

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija