Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistasTERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga spręsti uždavinius, susijusius statybą leidžiančių dokumentų išdavimu ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų nustatymu.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys - statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros, specialiųjų architektūrinių reikalavimų rengimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį projektavimo arba teritorijų planavimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, žemės, statybos, adresų suteikimo klausimais;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

5.1. sekretoriauja Statinių projektų tikrinimo komisijoje;

5.2. vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" (toliau - Reglamentas) reikalavimais, patikrina statytojo pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir visus prie prašymo pateiktus dokumentus;

5.3. užregistruoja prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" (toliau - informacinė sistema "Infostatyba");

5.4. įkelia techninių projektų ir aprašų duomenis į informacinę sistemą "Infostatyba"

5.5. paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems reikalavimams;

5.6. atmeta informacinėje sistemoje "Infostatyba" statinių projektus, kuriems nepritarė juos patikrinti privalėję subjektai;

5.7. rengia statybą leidžiančių dokumentų projektus;

5.8. atlieka pateikto prašymo dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų analizę, atsižvelgdamas į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes ir trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su teritorijų planavimo dokumentų rengimu;

5.9. teikia pasiūlymus dėl statinio architektūrinių reikalavimų, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose;

5.10. rengia specialiuosius architektūrinius reikalavimus;

5.11. kaupia ir sistemina informaciją apie parengtus architektūrinius reikalavimus, juos registruoja ir perduoda archyvavimo funkcijas atliekančiam asmeniui;

5.12. organizuoja visuomenės informavimą apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą ir statinių projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene;

5.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms iškelti uždaviniai;

5.14. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių savo kompetencijos klausimais projektus;

5.15. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

5.16. konsultuoja įmones, organizacijas, gyventojus statinių projektavimo, statybos klausimais;

5.17. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, viešųjų registrų;

5.18. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims archyvinę medžiagą, susijusią su statinių projektais ir statybą leidžiančiais dokumentais;

5.19. atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, organizacijose, įstaigose, kai nagrinėjami vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimai;

5.20. teikia Komunikacijų skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją statybą leidžiančių dokumentų klausimais;

5.21. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;

5.22. atlieka kitas skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1189 € iki mokesčių išskaitymo / apie 770 € "į rankas"
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196810, danguole.kuriene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.05.27

Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
118 apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija