Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d.
įsakymu Nr. A-113
(su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A-191 pakeitimu)

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei socialinių būstų remonto darbams organizuoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje ūkio plėtros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos, arba viešojo administravimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Valstybės investicijų programoje įrašytų projektų įgyvendinimą, rengia sutarčių projektus su rangovais (tiekėjais, paslaugų teikėjais) ir kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą;
5.2. vykdo Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų projektų darbų
rangovų bei paslaugų teikėjų darbų kontrolę, priima tinkamai atliktus darbus, pasirašo tinkamai atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktus; teikia pastabas dėl netinkamai atliktų darbų;
5.3. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų statinių ir infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimą;
5.4. dalyvauja rengiant projektus, susijusius su savivaldybės statiniais ir infrastruktūros objektais (infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo, šiluminės energijos taupymo investicinius projektus ir kt.), kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, kitų komisijų, darbo grupių darbe;
5.6. dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinierinių paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
5.7. teikia pasiūlymus dėl investicijų ir kitų projektų rengimo, racionalaus energetinių išteklių naudojimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir savivaldybės įstaigose;
5.8. dalyvauja rengiant Savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas;
5.9. organizuoja ir koordinuoja miesto stebėjimo kamerų įdiegimo, stebėjimo ir priežiūros paslaugas;
5.10. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, savo veiklos ataskaitas;
5.11. pagal kompetenciją priima gyventojus, nustatyta tvarka sprendžia jų prašymus ir skundus, teikia informaciją;
5.12. organizuoja Savivaldybės socialinių būstų (gyvenamųjų patalpų) remonto darbus, vykdo remonto darbų sutarčių kontrolę, priima rangovų atliktus darbus;
5.13. koordinuoja įmonių, vykdančių šilumos ir geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, veiklą bei rengia su šia veikla susijusius teisės aktų projektus (Savivaldybės kompetencijos ribose);
5.14. dalyvauja svarstant ir siūlant įvairių šilumos ir kitų energetikos paskirties sistemų pakeitimo arba modernizavimo būdus;
5.15. rengia su kapinių priežiūra susijusius teisės aktus, koordinuoja jų vykdymą ir atlieka juose Statybos ir infrastruktūros skyriui priskirtas funkcijas;
5.16. tvarko skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą;
5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.05.27

Atsiliepimai, skundai apie Biržų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Biržų rajono savivaldybės administracija
118 apie Biržų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Biržų rajono savivaldybės administracija