Vyr. specialistasPAGALBOS VAIKAMS IR ŠEIMOMS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) teritorinių skyrių vaiko laikinosios priežiūros priemonės, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, taikymo ir dalyvavimo atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa stebėseną, ypatingų atvejų, susijusių su vaiko teisių ir teisėtų interesų galimais pažeidimais stebėseną, teikti metodinę pagalbą Tarnybos teritoriniams skyriams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos - vaiko teisių apsaugos - srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar teisės, ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų socialinio darbo ir (ar) teisinio darbo, ir (ar) viešojo administravimo darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, vaiko laikinąją priežiūrą, atvejo vadybą, tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos klausimus;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų ir dokumentų rengimą;
4.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti veiklą, ieškoti, analizuoti sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka vaiko laikinosios priežiūros, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, taikymo stebėseną, konsultuoja Tarnybos teritorinius skyrius vaiko laikinosios priežiūros priemonės organizavimo, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, klausimais;
5.2. atlieka Tarnybos teritorinių skyrių dalyvavimo atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, stebėseną, konsultuoja dalyvavimo atvejo vadybos procese, iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, klausimais;
5.3. nagrinėja ypatingų atvejų metu Tarnybos teritorinių skyrių atliktus veiksmus, konsultuoja Tarnybos teritorinius skyrius dėl būtinų veiksmų atlikimo, esant ypatingiems atvejams, klausimais;
5.4. formuoja vienodą Tarnybos teritorinių skyrių vaiko laikinosios priežiūros priemonės, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, taikymo ir dalyvavimo atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, veiksmų atlikimo dėl ypatingų atvejų klausimais praktiką;
5.5. analizuoja nacionalinę ir užsienio šalių praktiką, darbo metodus, teoriją, susijusią su Skyriaus vedėjo priskirtomis veiklos sritimis, teikia siūlymus dėl atitinkamos praktikos taikymo Tarnybos veikloje;
5.6. pagal Skyriaus vedėjo priskirtas veiklos sritis kaupia ir analizuoja informaciją apie vaiko laikinosios priežiūros esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, priemonės taikymą, Tarnybos teritorinių skyrių specialistų dalyvavimo atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, ypatingus atvejus, rengia ataskaitas, apklausas, apibendrinimus, informacinę medžiagą, pastabas, siūlymus, rekomendacijas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo, vienodos Tarnybos teritorinių skyrių praktikos įgyvendinimo ir tobulinimo, teikia konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims;
5.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymų į juos projektus;
5.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis su vaiko teisių apsauga susijusiais klausimais;
5.9. inicijuoja pasitarimus su valstybės, savivaldybės įstaigų ir institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo įgyvendinimo klausimais, dalyvauja juose;
5.10. atstovauja Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose, tarybų, komisijų ir darbo grupėse, susijusiose su Skyriaus veikla, dalyvauja pasitarimuose, renginių ar mokymų metu pagal kompetenciją skaito pranešimus, teikia konsultacijas juose dalyvaujantiems asmenims;
5.11. inicijuoja, dalyvauja rengiant ir (ar) nagrinėjant teisės aktų projektus ir teikia išvadas pastabas, siūlymus dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.12. dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant ir vykdant Tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.13. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus tikslams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1496 € iki mokesčių išskaitymo / apie 945 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.05.28

Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba