Šiaulių rūmų teisėjo padėjėjasPATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. P-52


ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO ŠIAULIŲ RŪMŲ TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėjas (toliau - teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai (centriniai rūmai), P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti parengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijų arba universitetinių vientisų studijų teisės magistro);
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, ;
5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.6. būti susipažinus su Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais, patvirtintais Teisėjų tarybos nutarimu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
6.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
6.3. rengia teismo procesinių sprendimų projektus, vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintais Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais;
6.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
6.5. paruošia viešai skelbti internete (nuasmenina) teismo procesinius sprendimus, laikantis Teismo pirmininko nustatytos tvarkos dėl teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių paruošimo viešai skelbti internete;
6.6. teisėjo pavedimu prisega LITEKO informacinėje sistemoje teismo procesinius sprendimus;
6.7. teismo pirmininko, teisėjų pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
6.8. LITEKO informacinėje sistemoje paruošia ir siunčia informaciją į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą;
6.9. teisėjų pavedimu jiems paskirtose nagrinėti bylose, atlieka žyminio mokesčio sumokėjimo patikrinimą LITEKO informacinėje sistemoje, žyminio mokesčio užduoties sukūrimą ir įskaitymą elektroninėse bylose, primokėtinos žyminio mokesčio dalies užduoties sukūrimą elektroninėse bylose;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.Atlyginimas: 1126 € iki mokesčių išskaitymo / apie 734 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių apylinkės teismas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.05.28

Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių apylinkės teismas
Rekvizitai apie Šiaulių apylinkės teismas
Skundailt.com apie Šiaulių apylinkės teismas
Verslo žinios apie Šiaulių apylinkės teismas
118 apie Šiaulių apylinkės teismas
KurRasti apie Šiaulių apylinkės teismas