Projekto inovacijų specialistasMOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS PROJEKTO "FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ inovacijų populiarinimas ir skatinimas ("Fintech lT") INOVACIJŲ SPECIALISTO (FINTECH SKATINIMUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS charakteristika

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomo projekto "Finansinių technologijų inovacijų populiarinimas ir skatinimas ("FinTech Lt")" inovacijų specialistas (FinTech skatinimui) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis - A2

3. Pareigybė finansuojama projekto "Finansinių technologijų inovacijų populiarinimas ir skatinimas ("FinTech Lt")" (toliau - projektas) lėšomis.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Inovacijų specialisto pareigybė reikalinga projekte numatytoms funkcijoms, susijusioms su projekte numatytomis finansinių technologijų skatinimo veiklomis, įgyvendinti.

III. Pareigybės veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -finansinių technologijų inovacijų skatinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba vadybos krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

7. Būti susipažinusiam su MiFID direktyva (angl. Markets in Financial Instruments Directive), PSD2 direktyva (angl. Payments services Directive), 14. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8. Turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį teisės arba finansinių technologijų srityje, arba informacinių technologijų, arba inovacijų ar verslumo skatinimo srityse, arba būti konsultavęs finansinių technologijų įmones teisiniais ir (ar) licencijų gavimo klausimais;

9. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų per paskutinius penkerius metus inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų teikimo, ir (ar) inovacijų diegimo ir (ar) kūrimo patirtį, ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 5 MTEP ir (ar) inovacijų veiklas vykdžiusias įmones minėtais klausimais.

10. Turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, konsultuotų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų, MTEP ir (ar) inovacijų klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).

11. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti geras anglų kalbos žinias.

12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook;

13. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

14. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

15. Teikia konsultacijas finansinių technologijų įmonėms teisiniais, licencijų gavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (ang. AML), atitikties vertinimo (angl. Compliance), teisinės bazės Lietuvoje klausimais.

16. Rengia rekomendacijas įmonėms licencijų gavimo, atitikties reikalavimų ir kitais FinTech įmonėms aktualiais teisiniais klausimais;

17. Dalinasi konsultacijų patirtimi su kitais projekto darbuotojais.

18. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą.

19. Derina su įmonėmis sutikimus dėl de minimis pagalbos bei "vienos įmonės" deklaracijas pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintą formą, padeda įmonėms užpildyti minėtus dokumentus.

20. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

21. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais.

22. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją.

23. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

24. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.

25. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

26. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito projekto vadovui.
Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12-219, (85)2644708, info@mita.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Rekvizitai apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Skundailt.com apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Verslo žinios apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
118 apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
KurRasti apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra