Kelių transporto priemonių inžinieriusPATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1B-111


TURTO VALDYMO SKYRIAUS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I. PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus kelių transporto priemonių inžinierius (toliau - kelių transporto priemonių inžinierius) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Kelių transporto priemonių inžinieriaus pareigybė reikalinga tarnybinių automobilių eksploatacijos priežiūrai vykdyti.
4. Kelių transporto priemonių inžinierius yra tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus viršininkui.
5. Kelių transporto priemonių inžinieriaus pareigų atlikimo vieta yra Klaipėdos teritorinėje muitinėje.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Kelių transporto priemonių inžinierius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;;
6.2. turėti B, C ir D kategorijos vairuotojo teises;
6.3. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.4. išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programos priemonėmis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Kelių transporto priemonių inžinierius vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja tarnybinių transporto priemonių naudojimą, eksploataciją, saugojimą ir remontą;
7.2. tvarko materialinių vertybių, už kurias atsako, apskaitą ir atskaitomybę;
7.3. išduoda ir tvarko transporto priemonių kelionės lapus;
7.4. pagal kompetenciją rengia raštų ir įsakymų projektus
7.5. kontroliuoja ir užtikrina nustatytų padangų, akumuliatorių, kuro, tepalų sunaudojimo normų laikymąsi;
7.6. vykdo automobilių ridos kontrolę;
7.7. organizuoja techninių apžiūrų atlikimą ir transporto dokumentacijos pildymą;
7.8. vykdo mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.9. rengia automobilių remonto, pirkimo, draudimo ir techninio aptarnavimo sutarčių projektus;
7.10. renka duomenis metinei išlaidų sąmatai sudaryti;
7.11. kontroliuoja ir užtikrina transporto priemonių įvažiavimo, išvažiavimo ir statymo saugojimo vietose ir garažuose tvarką;
7.12. pasirašo tarnybinio transporto priemonių atliktų remonto darbų priėmimo aktus
7.13. rengia specifikacijas centralizuotiems pirkimams;
7.14. suveda duomenis į Finansinių išteklių apskaitos ir kontrolės sistemos programą;
7.15.pagal pateiktas paraiškas, žodinius teritorinės muitinės vadovybės, Turto valdymo skyriaus viršininko, Turto valdymo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus, atsakingo už nutolusioje darbo vietoje dirbančių Turto valdymo skyriaus darbuotojų darbą, pavedimu paskirsto ir aprūpina tarnybiniais automobiliais Klaipėdos teritorinės muitinės skyrius, postus ir kitus padalinius;
7.16. nedelsdamas informuoja Turto valdymo skyriaus viršininką jo pavaduotoją apie nelaimingus atsitikimus, tarnybinius nusižengimus, turto sunaikinimą ar sužalojimą;
7.17. vykdo Turto valdymo skyriaus viršininko, jo pavaduotojo, Turto valdymo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus, atsakingo už nutolusioje darbo vietoje dirbančių Turto valdymo skyriaus darbuotojų darbą, pavedimus.


IV. ATSAKOMYBĖ
8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:
8.1. už šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą drausmine tvarka;
8.2. už Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi.
9. Šias pareigas einantis darbuotojas už Muitinės departamentui ar kitai muitinės įstaigai padarytą materialinę žalą traukiamas materialinėn atsakomybėn darbuotojas Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytais atvejais ir tvarka.


Atlyginimas: 1045 € iki mokesčių išskaitymo / apie 688 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 1, (85)2666111, muitine@lrmuitine.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM