Pabaisko seniūnijos socialinis darbuotojasPATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. 14-309

SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Seniūnijos socialinio darbuotojo pareigybė yra priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Seniūnijos socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga analizuoti bendruomenės narių socialinę padėtį, vertinti vienų gyvenančių asmenų ar šeimų gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinių paslaugų teikimą įvairioms asmenų grupėms, spręsti specifinių poreikių gyventojų problemas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Seniūnijos socialinis darbuotojus turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą: socialinio darbo arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigtą socialinio darbo studijų programą;
4.2. gebėti organizuoti socialinių paslaugų teikimą;
4.3. gerai išmanyti socialinę apsaugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, žinoti socialinių darbuotojų etikos kodeksą;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas;
4.5. sugebėti savarankiškai ir operatyviai planuoti savo veiklą, organizuoti socialinių paslaugų teikimą, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, mokėti analizuoti situaciją;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis, teisės aktų paieškos sistemomis;
4.7. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis;
4.8. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Seniūnijos socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia bendrąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims: bedarbiams, seniems žmonėms ir neįgaliesiems, šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį;
5.2. kiekvienam klientui, su kuriuo dirba socialinis darbuotojas, užveda bylą ir kaupia joje informaciją apie kliento socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
5.3. vertina seno žmogaus ar neįgalaus asmens socialines problemas ir individualių bei specialiųjų poreikių lygį. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
5.4. tiria seniūnijos teritorijoje gyvenančių įvairių socialinių grupių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
5.5. tikrina, ar rizikos grupių šeimos gaunamas išmokas ir pašalpas naudoja pagal paskirtį. Nustačius pažeidimus informuoja seniūną, Seniūnijos socialinių reikalų komisiją, rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrių;
5.6. teikia pasiūlymus Seniūnijos socialinių reikalų komisijai apriboti piniginės socialinės paramos teikimą ar keisti ją paslaugomis šeimoms (asmenims), kurios naudoja finansinę paramą neatsižvelgdamos į šeimos interesus ir ne pagal paskirtį;
5.7. teikia kitų sričių specialistams informaciją apie problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo reikalavimų;
5.8. rūpinasi asmenų, neįgaliųjų savarankiško gyvenimo, socialinių įgūdžių ugdymu;
5.9. bendradarbiauja su vietos bendruomene, rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriumi, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru, kitų socialinių įstaigų specialistais, medikais, pedagogais sprendžiant įvairių socialinių grupių šeimų (asmenų) socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
5.10. kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomene ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį informacinį darbą bendruomenėje; teikia informaciją apie galimą socialinę pagalbą;
5.11. rūpinasi klientų socialine bei materialine gerove. Inicijuoja išteklių, kurie būtini socialinių problemų turinčių asmenų poreikiams patenkinti, gavimą;
5.12. bendradarbiauja su rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriumi teikiant piniginę socialinę paramą, rengiant ir įgyvendinant socialines programas;
5.13. telkia specialistų komandą šeimos (asmens) socialinėms problemoms spręsti ir pagalbai teikti;
5.14. tarpininkauja skiriant nemokamą maitinimą įvairių socialinių grupių asmenims, apgyvendinant asmenis stacionariose globos įstaigose, organizuojant specialios paskirties transporto paslaugų teikimą, aprūpinant žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis ir kt.;
5.15. renka informaciją bei susipažįsta su švietimo, medicinos ar kitų socialinių įstaigų dokumentacija, kuri reikalinga socialinių paslaugų teikimui įvairių socialinių grupių asmenims;
5.16. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant klientams aktualius socialinius klausimus;
5.17. priima prašymus iš seniūnijos gyventojų socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti;
5.18. gina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka socialiai remtinų asmenų interesus įvairiose valstybinėse institucijose ir jiems atstovauja;
5.19. inicijuoja socialinių projektų, socialinių programų kūrimą ir jų įgyvendinimą seniūnijoje;
5.20. pagal pavestas funkcijas suveda paslaugų gavėjų duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), juos koreguoja;
5.21. organizuoja produktų išdalinimą labiausiai nepasiturintiems asmenims seniūnijoje iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;
5.22. teikia pasiūlymus seniūnui dėl seniūnijos veiklos, socialinių paslaugų sistemos tobulinimo;
5.23. dalyvauja svarstant su seniūnijos veikla susijusius klausimus;
5.24. atlieka kitus seniūno, Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, esant reikalui pavaduoja socialinį darbuotoją darbui su rizikos šeimomis.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS

6. Seniūnijos socialinis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.
7. Seniūnijos socialinis darbuotojas yra atsakingas už savalaikį ir kokybišką savo funkcijų vykdymą. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Drausmines nuobaudas, skatinimus ir apdovanojimus Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka skiria savivaldybės administracijos direktorius seniūno teikimu.

Atlyginimas: 1003 € iki mokesčių išskaitymo / apie 664 € "į rankas"
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: (8340)60302, savivaldybe@ukmerge.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija
118 apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija