Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. AP-766


URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybos procesą bei investicijas, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą;
3.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, informaciniu programiniu kompleksu "SĄMATA" ar kita sąmatinių skaičiavimų programa ;
3.4. gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
4.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų bei statinių, kurių statybos darbų organizavimas ir priežiūra yra Skyriaus kompetencijoje, statybos darbų priežiūrą ir/ar šios priežiūros paslaugų kontrolę, kontroliuoja ir koordinuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą;
4.2. rengia statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti, tikrina rangovų pateiktus statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus, tikrina ir pasirašo darbų atlikimo aktus;
4.3. rengia objektų statybos (rekonstravimo, remonto) projektinės dokumentacijos parengimo technines užduotis, projektų rangovams teikia privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, kuruoja priskirtų projektų parengimo procesą, tikrina parengtus projektus, teikia privalomąsias pastabas projektų rangovams ir kontroliuoja jų įvykdymą, teikia prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
4.4. rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, rengia ataskaitas, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
4.5. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų
4.6. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.
4.7. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su pareigybės funkcijomis, teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. rengia raštų, atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtų kompetencijų klausimais;
4.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4.10. vykdo kitus, su pareigybės funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.


Informacija apie įstaigą:
Darbo vieta Šiauliuose.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1084 € iki mokesčių išskaitymo / apie 710 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841569218, rastine@siauliai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija