Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistasLIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau - LNDM) Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus (toliau - VPTS) vyriausiojo specialisto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. VPTS vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
3. VPTS vyriausiąjį specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LNDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. VPTS vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuostatais (toliau - LNDM), VPTS nuostatais, LNDM darbo tvarkos taisyklėmis, LNDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. VPTS vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus VPTS vedėjui.
6. Pareigybės grupė - specialistas.
7. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti VPTS vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;
8.3. ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dirbant su viešaisiais pirkimais;
8.4. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.5. gebėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti teisines konsultacijas;
8.6. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. FUNKCIJOS

9. VPTS vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. analizuoja ir rengia įstaigos lokalinių aktų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai vertina ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus;
9.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, pasiūlymus konkursams, analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus pasiūlymus, teikia palyginimus ir išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
9.3. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe ir vykdo joms, muziejaus direktoriaus nustatytas užduotis;
9.4. nagrinėja tiekėjų pretenzijas;
9.5. rengia viešojo pirkimo sutarčių projektus;
9.6. VPTS vedėjo nurodymu atlieka atskirus pirkimus CVP IS sistemoje;
9.7. atlieka Muziejaus struktūrinių padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą, konsultuoja teisiniais klausimais struktūrinių padalinių darbuotojus;
9.8. vykdo kitus su LNDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VPTS vedėjo pavedimus.


Informacija apie įstaigą:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1056 € iki mokesčių išskaitymo / apie 694 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852628030, muziejus@ldm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Rekvizitai apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Skundailt.com apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Verslo žinios apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
118 apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
KurRasti apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus