Personalo specialistasSAVIVALDYBĖS ĮMONĖS "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"

PERSONALO IR TEISĖS SKYRIAUS

PERSONALO SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

Bendroji daliSPareigybės pavadinimas: personalo specialistas.Padalinys: Personalo ir teisės skyrius.Tiesioginis vadovas: Personalo ir teisės skyriaus vadovas-vyr. teisininkas.Pavaldiniai: nėra.Ką pavaduoja: Personalo ir teisės skyriaus personalo specialistą.Pagrindinis pareigybės tikslas - užtikrinti efektyvų ir atitinkantį teisės aktų reikalavimus Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymą ir administravimą.Personalo specialisto darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys personalo valdymą, darbo santykius, lygias galimybes, asmens duomenų tvarkymą, o taip pat Įmonės įstatai, Skyriaus nuostatai, šie pareigybės nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.

REIKALAVIMAI

8. Personalo specialisto pareigas einančiam darbuotojui keliami šie reikalavimai:

8.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

8.2. ne mažesnė kaip 1 metų personalo administravimo darbo patirtis;

8.3. puikus valstybinės kalbos mokėjimas;

8.4. užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu;

8.5. LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą ir pareigybės funkcijų vykdymą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti, aktualių teismų praktikos nuostatų žinojimas;

8.6. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (teksto redagavimo programos, skaičiuoklės, dokumentų valdymo sistemos, pateikčių rengimo programos, naršyklės ir kt.);

8.7. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų išmanymas;

8.8. veiklai reikalingos kompetencijos: rūpinimasis tvarka ir kokybe, tarpasmeninis supratimas ir komunikabilumas, organizacijos supratimas, lankstumas, organizuotumas.

FUNKCIJOS

9. Personalo specialisto pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:

9.1. teikti pasiūlymus dėl naujų darbuotojų paieškos ir kandidatų pritraukimo į laisvas pozicijas strategijos;

9.2. organizuoti ir vykdyti darbuotojų atrankas ir konkursus, skelbti ir platinti informaciją apie vykdomus konkursus;

9.3. rengti ir tvarkyti įdarbinimo, praktikos įmonėje atlikimo, darbo sąlygų pakeitimo, atleidimo dokumentus;

9.4. koordinuoti naujų darbuotojų adaptaciją, organizuoti įvadinius naujų darbuotojų apmokymus, supažindinti naujai priimtus darbuotojus su Įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, padalinio veiklos nuostatais, pareigybės nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

9.5. rengti ir derinti direktoriaus įsakymus personalo klausimais, kitus administravimo dokumentus, supažindinti su jais darbuotojus Įmonėje nustatyta tvarka;

9.6. analizuoti ir rengti struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareigybių nuostatus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl jų, vertinti ir derinti padalinių vadovų pateiktus padalinių nuostatų ir pareigybių nuostatų projektus;

9.7. laiku teikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai (1-SD, 9-SD, 12-SD formos);

9.8. teisingai įvesti ir užtikrinti tinkamą personalo duomenų tvarkymą Įmonėje įdiegtoje personalo apskaitos programoje;

9.9. formuoti, tvarkyti ir saugoti darbuotojų asmens bylas;

9.10. pagal savo kompetenciją nagrinėti darbuotojų, darbuotojų atstovų ar kitų institucijų kreipimusis, prašymus, skundus ir rengti į juos atsakymus, rengti pažymas (išskyrus susijusias su darbo užmokesčiu) ir kitus reikalingus dokumentus, tvirtinti dokumentų kopijas;

9.11. organizuoti darbuotojų atostogų planavimą ir sudaryti kasmetinę atostogų eilę;

9.12. dalyvauti diegiant personalo procesus Įmonėje, rengti ir atnaujinti su žmogiškųjų išteklių valdymu ir administravimu susijusias tvarkas;

9.13. organizuoti darbuotojų nuomonės, įsitraukimo ir kitų tyrimų atlikimą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gautą darbuotojų nuomonės tyrimų ir kitų tyrimų metu, komunikuoti rezultatus darbuotojams;

9.14. teikti pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl metinio mokymų plano ir jo įgyvendinimo, organizuoti bendrus darbuotojų mokymus;

9.15. organizuoti renginius darbuotojams (seminarus, diskusijas, pasidalijimus gerąja patirtimi, tradicinius šventinius ar neformalius renginius);

9.16. stebėti pagrindinius personalo rodiklius (pozicijos užpildymo trukmė, darbuotojų kaita, mokymų dienų skaičius, nedarbingumo rodikliai ar kiti Skyriaus vadovo nurodyti rodikliai), fiksuoti ir analizuoti jų priežastis, rengti įvairias ataskaitas Skyriaus vadovo nurodymu;

9.17. teikti pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl organizacinės kultūros, darbdavio įvaizdžio formavimo ir palaikymo priemonių, įtraukiančios darbo aplinkos formavimo, Įmonės mikroklimato gerinimo priemonių, aktyviai prisidėti jas įgyvendinant;

9.18. rengti komunikacinius pranešimus paskelbimui intranete apie darbdavio personalo politiką, iniciatyvas ir jų įtaką darbuotojams, kitais personalo klausimais;

9.19. rengti sveikinimus, padėkos raštus, užuojautas darbuotojams;

9.20. konsultuoti Įmonės darbuotojus darbo santykių bei Įmonės darbo tvarką reglamentuojančių norminių aktų ir jų laikymosi klausimais;

9.21. rengti žmogiškųjų išteklių informaciją Įmonės metinei veiklos ataskaitai ir pateikti ją nustatyta tvarka;

9.22. bendradarbiauti ir rengti reikiamą medžiagą Įmonės finansiniams ir veiklos auditams;

9.23. formuluoti pasiūlymus ir rengti užduotis Skyriaus veikloje reikalingos programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauti testuojant sukurtą programinę įrangą;

9.24. tinkamai rengti, tvarkyti, apskaityti, saugoti, naikinti ir perduoti į archyvą dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kaupti, sisteminti informaciją ir patirtį, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

9.25. užtikrinti Skyriuje tvarkomų asmens duomenų, kitos jam pateiktos ar prieinamos informacijos apsaugą ir konfidencialumą;

9.26. nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus, periodiškai kelti kvalifikaciją organizuojamuose seminaruose, kursuose, paskaitose;

9.27. dalyvauti Įmonės ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose, prireikus dalyvauti pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose;

9.28. Skyriaus vadovo pavedimu parengti viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas ir kt. su personalo veikla susijusiems pirkimams), atitinkančius LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, ir vykdyti mažos vertės pirkimus, jei jų vykdymas neperduotas atitinkamam padaliniui;

9.29. kontroliuoti sutarčių, kurių administravimas jam pavestas, vykdymą, ir iš anksto informuoti Skyriaus vadovą apie poreikį inicijuoti pakartotinius ar naujų paslaugų pirkimus;

9.30. nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, išmanyti aktualius darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus;

9.31. vykdyti vadovo pavedimus ir užduotis, kurios formuluojamos užtikrinant Įmonės ir Skyriaus vykdomas funkcijas, taip pat kitus aukščiau neišvardintus darbus, tačiau susijusius su pagrindiniu pareigų tikslu bei aukščiau paminėtomis darbo užduotimis.

10. Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas privalo laiku ir tinkamai vykdyti kitas Įmonės vidaus teisės aktuose, darbo teisės normose nustatytas bendrąsias pareigas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas, ar darbuotojui juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.

12. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus įsakymu.

13. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.Atlyginimas: 1500 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 15, 852709339, office@vilniustransport.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Rekvizitai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Skundailt.com apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Verslo žinios apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
118 apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
KurRasti apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"