Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyresnysis specialistasLIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau - LNDM) Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus (toliau - VPTS) vyresniojo specialisto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. VPTS vyresnysis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
3. VPTS vyresnįjį specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LNDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. VPTS vyresnysis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, Numatoma viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuostatais (toliau - LNDM), VPTS nuostatais, LNDM darbo tvarkos taisyklėmis, LNDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. VPTS vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus VPTS vedėjui.
6. Pareigybės grupė - specialistas.
7. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti VPTS vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities teisės ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. privalumas - profesinio darbo patirtis;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
8.5. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gaires bei Numatoma viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodiką;
8.6. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. FUNKCIJOS

9. VPTS vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. pildo viešųjų pirkimų žurnalą ir seka pirkimų vertes;
9.2. suveda duomenis apie viešuosius pirkimus į vidinę viešųjų pirkimų organizavimo sistemą;
9.3. atlieka numatytų pirkti prekių ar paslaugų rinkos tyrimus, renka informaciją apie prekių ir paslaugų rinkos kainas, kokybę, pasiūlą, rinkos dalyvius;
9.4. rengia viešojo pirkimo sutarčių projektus;
9.5. VPTS vedėjo nurodymu atlieka atskirus pirkimus CVP IS;
9.6. atlieka viešojo pirkimo verčių skaičiavimus;
9.7. skenuoja pasirašytas sutartis ir siunčia jas už sutarčių viešinimą atsakingam specialistui;
9.8. tvarko bendrus skyriaus dokumentus;
9.9. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
9.10. vykdo kitus su LNDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VPTS vedėjo pavedimus.


Informacija apie įstaigą:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 880 € iki mokesčių išskaitymo / apie 594 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852628030, muziejus@ldm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Rekvizitai apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Skundailt.com apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Verslo žinios apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
118 apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
KurRasti apie Lietuvos nacionalinis dailės muziejus