Personalo administravimo departamento Metodologijos grupės vadovasPATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V-3
(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019-12-16 įsakymo Nr. V-592 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
PERSONALO ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau - Centras) Personalo administravimo departamento (toliau - Departamentas) Metodologijos grupės (toliau - Grupė) vadovo (toliau - darbuotojas) pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A1.
3. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
4. Pareigybės paskirtis - koordinuoti centralizuotą personalo administravimą ir Centro vidaus personalo administravimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, remiantis gerąją personalo administravimo praktika kurti personalo administravimo metodikas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį personalo valdymo ar administravimo srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, teisės aktų projektus;
5.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo bei tarnybos santykius, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja informacijos apie viešojo sektoriaus centralizuoto personalo administravimo gerąją praktiką rinkimą, sisteminimą;
6.2. atsižvelgdamas į centralizuoto personalo administravimo praktikos analizę teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl personalo administravimo procesų tobulinimo;
6.3. koordinuoja Grupės darbuotojų kompetencijai priskirtų raštų įstaigoms dėl centralizuotų personalo administravimo funkcijų projektų rengimą;
6.4. kartu su kitais Grupės darbuotojais formuoja Centro personalo administratoriaus kompetencijų modelį (apibendrintas žinias, patirtį bei savybes, kurias privalo turėti kiekvienas personalo administratorius);
6.5. organizuoja Centro personalo administratorių kompetencijų vertinimą pagal nustatytą kompetencijų modelį ir koordinuoja personalo administratorių kompetencijų kėlimo metodikų kūrimą;
6.6. organizuoja personalo administratorių vidinius mokymus, kompetencijų kėlimo kursus ir vidines konferencijas, siekdamas supažindinti juos su teisės aktų ir jų taikymo srities pokyčiais, specializuotų informacinių sistemų pokyčiais;
6.7. užtikrina, kad būtų analizuojama besikeičianti teisinė bazė, reglamentuojanti viešojo sektoriaus personalo administravimą, o, pasikeitus teisinei bazei, inicijuoja Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei vidaus procesų pokyčius;
6.8. koordinuoja teisės aktų bei procedūrų aprašymų, reglamentuojančių Centro Departamento, Grupės veiklą, projektus;
6.9. rengia Centro darbuotojams skirtas instrukcijas personalo administravimo klausimais;
6.10. paskirsto užduotis Grupės darbuotojams bei kontroliuoja, kaip jos vykdomos, teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Grupės veiklos tobulinimo;
6.11. rengia Grupės darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklos vertinimo išvadas;
6.12. siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų atliekamos priskirtos funkcijos, be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.12.1. Departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja kitą Departamento ar Grupės darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų;
6.12.2. dalyvauja Grupės, Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
6.12.3. bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
6.12.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.
Atlyginimas: 1996 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1231 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 37067351209, info@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Rekvizitai apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Skundailt.com apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Verslo žinios apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
118 apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
KurRasti apie Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras