Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkas
TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS

teisininko (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkas (vyriausiasis specialistas) (toliau - Teisininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Pareigybės grupė - I.Pareigybės lygis - A2.Pareigybės paskirtis - teikti informaciją savivaldybės institucijų rengiamų lokalių teisės aktų projektams, tikrinti, vertinti ir esant poreikiui rengti savivaldos teisės įgyvendinimui ir savivaldybės administracijos funkcijų vykdymui reikalingas sutartis, atstovauti savivaldybei ir jos institucijoms ginant jų teisėtus interesus teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose.Teisininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (studijų kryptis - teisė);

6.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį ir vidaus administravimą, vietos savivaldą ir savivaldybės funkcijas, viešųjų ir privačių juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, teisėkūrą, korupcijos prevenciją, gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos tvarkas, įstatymą, kitus teisės aktus reglamentuojančius teisės aktų projektų rengimą;

6.4. gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, sisteminti ir analizuoti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir tikrina savivaldos teisės įgyvendinimui ir savivaldybės funkcijų vykdymui reikalingas sutartis, prireikus jas rengia, dalyvauja derybose su rangovais, veiklos partneriais, paslaugų teikėjais, vizuoja ketinimų protokolus;

7.2. remdamasis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis patikrina, ar savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių projektai parengti pagal institucijų kompetenciją ir ar juose laikomasi teisės technikos reikalavimų;

7.3. konsultuoja savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus, administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais jiems vykdant savo funkcijas;

7.4. atlieka teisės aktų antikorupcinį vertinimą, korupcijos rizikos analizę, vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę;

7.5. surenka dokumentus, duomenis ir informaciją savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų parengimui pagal skyriaus kompetenciją;

7.6. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

7.7. nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, reglamentuojančiais savivaldybių funkcijas, viešąjį administravimą, sistemina ir teikia informaciją (rekomendacijas) dėl jų taikymo;

7.8. gavęs įgaliojimus atstovauja Visagino savivaldybei ir / ar Visagino savivaldybės administracijai valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose, rengia procesinius dokumentus.

7.9. rengia savo metų veiklos planus ir ataskaitas apie priskirtų funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo;

7.10. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų kasmetinių atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;

7.11. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.
Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1156 € iki mokesčių išskaitymo / apie 751 € "į rankas"
Įmonė: Visagino savivaldybės administracija
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Parko g. 14, (8386)31551, visaginas@visaginas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Visagino savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Visagino savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Visagino savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Visagino savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Visagino savivaldybės administracija
118 apie Visagino savivaldybės administracija
KurRasti apie Visagino savivaldybės administracija