Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos specialistasPATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VKE-143

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) visuomenės sveikatos specialistas (toliau - Specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - Specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis - analizuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių ir skyrių rajonuose veiklą, teikti siūlymus dėl vieningos praktikos taikymo vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką ir šios veiklos tobulinimo.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo specialiąsias funkcijas užkrečiamųjų ligų priežiūros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. sistemina duomenis apie Lietuvos gyventojų užkrečiamųjų ligų sergamumą, prevencijos programų rezultatus;
7.2. analizuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymą departamentuose, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
7.3. analizuoja keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja NVSC departamentų specialistus dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
7.4. analizuoja ir vertina statistinių ataskaitų duomenis, rengia apibendrinimus ir išvadas;
7.5. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros klausimais, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei;
7.6. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms;
7.7. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.8. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų, analizuoja departamentų siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų apibendrinimus, konsoliduotas ataskaitas;
7.9. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
7.10. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.11. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
7.13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.16. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.Atlyginimas: 949 € iki mokesčių išskaitymo / apie 633 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@nvsc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Rekvizitai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Skundailt.com apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Verslo žinios apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
118 apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
KurRasti apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras