Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ŽĮ-27

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga naujiems vartotojų kainų statistiniams rodikliams bei priemonėms ir metodams, taikomiems renkant, tvarkant statistinius duomenis bei rengiant statistinius rodiklius, diegti, vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių integracijai užtikrinti.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS ar R programa;

4.4. išmanyti koreliacinės-regresinės analizės metodus;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarka, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, atlieka SVKI, SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamų kainų indeksų, kitų specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų subindeksų sudarymo darbus, taiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartotojų kainų statistiniams tyrimams, vykdo šių tyrimų optimizavimo ir kokybės gerinimo darbus;

5.2. įgyvendina vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo dėl produktų kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, ES statistikos tarnyba ir ES valstybių narių statistikos institucijomis, diegia tinkamus metodus, rengia regresijos lygtis vartojimo prekių ir paslaugų kainoms vertinti, atlieka numanomų kokybės indeksų skaičiavimus, rengia standartų ir pasirinktų metodų taikymo procedūrų aprašus, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;

5.3. rengia SVKI ir SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus statistinių darbų planus, SVKI svorių sistemą, technines užduotis šios srities statistinių duomenų apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo programinei įrangai rengti ir tobulinti, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių ir paslaugų kainų formavimo, reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, ir remiasi jų nuostatomis, sudarydamas SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus bei reguliuojamų prekių ir paslaugų kainų subindeksą;

5.4. gerina vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo informacijos kokybę, analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinius duomenis bei jų charakteristikas, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūrų aprašus;

5.5. ieško būdų naujoms informacinėms technologijoms, pažangiems pirminių statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo ir suvestinių rodiklių skaičiavimo, imčių optimizavimo metodams diegti, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo, suvestinių rodiklių skaičiavimo ir statistinio tyrimo kokybės stebėjimo programinei įrangai ruošti bei atlieka bandomuosius skaičiavimus;

5.6. rengia pasiūlymus vartotojų kainų ir perkamosios galios paritetų (PGP) statistikos sričių kainų duomenų daugiatiksliam panaudojimui, rengia erdvinio koregavimo koeficientus PGP skaičiuoti;

5.7. rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams;

5.8. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos statistikos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos statistikos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos statistikos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos statistikos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos statistikos departamentas
118 apie Lietuvos statistikos departamentas
KurRasti apie Lietuvos statistikos departamentas