IV skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2020 m. d.

įsakymu Nr. (2.1 E) 3-

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO

IV SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento IV Skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mažų ir naujų mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) mokestinių prievolių stebėsena ir kontrole.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį apskaitos, ekonomikos, finansų, vadybos, verslo administravimo, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Mokėti dirbti pagrindinėmis "Microsoft Office" programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių ir viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

4.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Turėti darbo planavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, Išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

4.6. Turėti 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo, finansų ar buhalterinės apskaitos srityje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

5.1. Vykdo mažų ir naujų mokesčių mokėtojų mokestinių pažeidimų prevenciją ir nuolatinę stebėseną.

5.2. Nagrinėja mokesčių mokėtojus prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia ir teikia atsakymų projektus, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus, informuoja apie mokesčių mokėtojų deklaracijas ir jų teikimą.

5.3. Analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) vykdymą, kad galėtų nustatyti mokesčių mokėtojų elgsenos ir mokesčių mokėjimo tendencijas.

5.4. Atlieka ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus (operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus), kad būtų užtikrintas mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymas, radęs pažeidimų, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę.

5.5. Surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.6. Nustatęs riziką, kad mokestinės prievolės gali būti vykdomos netinkamai, turimą informaciją perduoda kitam kompetentingam padaliniui ar institucijai.

5.7. Skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, taiko kitas kontrolės priemones (pokalbiai su mokesčių mokėtojais, nuvykimas į veiklos vykdymo vietą, mokesčių administratoriaus nurodymo teikimas ir pan.), užtikrindamas, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, radęs pažeidimų, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę.

5.8. Bendradarbiauja su kitais padaliniais, siekdamas išspręsti iškilusias mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir mokėtojų aptarnavimo problemas.

5.9. Nustatyta tvarka registruoja, tvarko ir perduoda saugoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, kitą korespondenciją, pagal nustatytus reikalavimus tvarko Skyriaus nuolat ir laikinai saugomų dokumentų bylas.

5.10. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, strateginių rodiklių įgyvendinimo.

5.11. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1302 € iki mokesčių išskaitymo / apie 835 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė mokesčių inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė mokesčių inspekcija
118 apie Valstybinė mokesčių inspekcija
KurRasti apie Valstybinė mokesčių inspekcija