Administravimo ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2020 m. gegužės d.

įsakymu Nr. (2.1 E) 3-

ADMINISTRAVIMO IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - AVMI) Administravimo ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga AVMI administracijos padaliniams, tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau -” darbuotojai), teikti reikiamą informaciją apie AVMI dokumentų valdymą ir AVMI saugyklos dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, atlikti užduotis, numatytas skyriaus nuostatuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -” dokumentų valdymo srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir mokesčių administravimą, dokumentų valdymo, apskaitos, saugojimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles;

4.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer);

4.7. Atitikti teisės aktų reikalavimus, keliamus turinčiam gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

5.1. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas, užtikrina AVMI saugyklos (Neravų g. 8, Druskininkai) dokumentų kaupimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

5.2. organizuoja ir kontroliuoja, kad AVMI dokumentų valdymas būtų organizuotas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM), AVMI nustatytus reikalavimus;

5.3. siekdamas tinkamai vykdyti skyriaus pavestas funkcijas koordinuoja dokumentų administravimą ir su dokumentų valdymu susijusią informaciją;

5.4. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas, rengia AVMI dokumentacijos planą, AVMI dokumentacijos plano papildymų sąrašą, AVMI dokumentų registrų sąrašą ir, suderinęs su valstybės archyvu, nustatytu laiku perduoda per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau -” EAIS);

5.5. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas, rengia AVMI dokumentacijos plano suvestinę, metinius ilgai ir nuolat saugotinų bylų apyrašus, jų tęsinius ir, suderinęs su valstybės archyvu, nustatytu laiku perduoda per EAIS;

5.6. siekdamas tinkamai vykdyti skyriaus pavestas funkcijas, pasibaigus dokumentų saugojimo terminams, organizuoja AVMI dokumentų naikinimo aktų rengimą, atlieka naikintinų dokumentų vertės ekspertizę ir, suderinęs su valstybės archyvu, nustatytu laiku perduoda dokumentų naikinimo aktus per EAIS;

5.7. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas rengia AVMI dokumentacijos plano suvestinę ir nustatytu laiku perduoda per EAIS;

5.8. rengia AVMI metų veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą;

5.9. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas, rengia taisykles, instrukcijas, metodikas ir kitus teisės aktus dokumentų valdymo klausimais;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją rengia vidaus raštus, susirašinėja su kitomis institucijomis, siekdamas įgyvendinti Skyriaus pavestas funkcijas;

5.11. teikia metodinę pagalbą AVMI padaliniams dokumentų valdymo klausimais;

5.12. konsultuoja AVMI darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;

5.13. koordinuoja AVMI archyvarų padėjėjų darbą;

5.14. koordinuoja AVMI dokumentų administravimą;

5.15. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą;

5.16. dalyvauja VMI prie FM Dokumentų ekspertų komisijos veikloje;

5.17. dalyvauja AVMI padalinių darbo grupėse ar komisijose dėl dokumentų valdymo, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms nustatyti reikalavimai;

5.18. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas koordinuoja AVMI bylų apskaitą;

5.19. kontroliuoja, kad AVMI bylos būtų sudaromos ir perduodamos saugoti pagal nustatytus reikalavimus;

5.20. organizuoja ir kontroliuoja AVMI dokumentų saugojimą, naudojimą, perdavimą, naikinimą, siekdamas tinkamai vykdyti AVMI dokumentų valdymą;

5.21. kontroliuoja AVMI saugykloje esančių dokumentų fizinę apsaugą ir naudojimą, esant neatitikimams nustatytiems saugyklų reikalavimams, informuoja Skyriaus vedėją;

5.22. organizuoja AVMI dingusių dokumentų paiešką;

5.23. esant poreikiui, organizuoja ir kontroliuoja trumpai saugotinų bylų perdavimą į VMI prie FM saugyklą (Neravų g. 8, Druskininkai);

5.24. užtikrina, organizuoja ir kontroliuoja AVMI nuolat ir ilgai saugotinų dokumentų perdavimą į valstybės archyvą;

5.25. siekdamas tinkamai vykdyti Skyriaus pavestas funkcijas atsako už AVMI saugykloje ir DODVS esančių dokumentų informacijos saugumą bei konfidencialumą;

5.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių AVMI tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1126 € iki mokesčių išskaitymo / apie 734 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196821, regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė mokesčių inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė mokesčių inspekcija
118 apie Valstybinė mokesčių inspekcija
KurRasti apie Valstybinė mokesčių inspekcija