Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-872(4.1E)

(Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A-239

redakcija)

MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Savivaldybei pavestą statinių naudojimo priežiūrą, nustatyti jų atitiktį Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - Savivaldybei pavesta statinių naudojimo priežiūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis specialistas privalo:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį statybų ar statinių naudojimo priežiūros srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, statybos procesą, viešųjų darbų, prekių, paslaugų pirkimus, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Office" programiniu paketu);

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybei pavestą statinių naudojimo priežiūrą;

5.2. sudaro statinių, kurių priežiūrą atlieka, naudotojų sąrašą;

5.3. dalyvauja statinių apžiūros komisijos ir kitų komisijų, darbo grupių darbe;

5.4. organizuoja specialiųjų apžiūrų komisijos darbą;

5.5. tikrina statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo dokumentus;

5.6. pagal galimybes teikia konsultacinę, metodinę pagalbą statinių savininkams, naudotojams;

5.7. nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia ataskaitas;

5.8. kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą ir būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;

5.9. reikalauja atlikti statinio ekspertizę šiais atvejais: kai įvyko avarija ar kyla jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;

5.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo klausimais;

5.11. konsultuoja asbesto šalinimo programos klausimais besikreipiančius statinių savininkus ir naudotojus, vykdo Savivaldybei pavestas funkcijas, susijusias su asbesto šalinimu;

5.12. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;

5.13. nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamo turto nustatymo procedūras;

5.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus ir kitus dokumentus;

5.15. rengia su Skyriaus funkcijomis susijusias ataskaitas;

5.16. rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdydamas pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;

5.17. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;

5.18. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

5.19. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų Skyriaus veiklos klausimais;

5.20. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

5.21. nesant Skyriaus vyriausiojo inžinieriaus arba kito vyriausiojo specialisto, jį pavaduoja;

5.22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1504 € iki mokesčių išskaitymo / apie 950 € "į rankas"
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196834, dalia.januleviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
118 apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija