Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. d.
įsakymu Nr.


ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ŽIVS-8)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) struktūrinių padalinių nuostatus bei personalo pareigybių aprašymus, organizuoti ir vykdyti studentų praktikas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, atlikti Administracijos struktūrinių padalinių užduočių analizę.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - personalo valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo ar veiklos valdymo srityse;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais personalo valdymą viešajame sektoriuje, išmanyti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglametuojančius teisės aktus;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų nuostatus, personalo pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo;
5.2. Skyriaus vedėjo pavedimu supažindina Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus su jų pareigybių aprašymais;
5.3. organizuoja ir atlieka Administracijos struktūrinių padalinių užduočių, suformuotų informacinėse sistemose, analizę, rengia ataskaitas dėl laiku neatliktų užduočių ir koordinuoja jų įvykdymą, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
5.4. kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo poreikį;
5.5. įgyvendina metinį mokymo planą, analizuoja mokymo efektyvumą, organizuoja vidinius seminarus, diskusijas;
5.6. analizuoja ir teikia siūlymus dėl Administracijos darbo organizavimo, veiklos valdymo tobulinimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, rengia, keičia, papildo ir derina reikalingus teisės aktus;
5.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, raštus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir rengia atsakymus;
5.8. rengia informaciją Administracijos vidiniam tinklui - intranetui savo kompetencijos klausimais;
5.9. organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje bei Tarybos ir mero sekretoriate;
5.10. administruoja elektroninio pašto dėžutę praktika@vilnius.lt;
5.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
5.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija