Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu

Nr. ADP-263

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau - Savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir Kupiškio rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) sveikatos politiką Savivaldybėje, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas; koordinuoti sveikatinimo veiklą; vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymą bei priemonių įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis - sveikatos politikos įgyvendinimo valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį medicinos arba visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinio darbo srityje;

4.3. žinoti ir išmanyti:

4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti dirbti su "Microsoft Office" programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.2. organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų Savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.3. organizuoja tikslinių ir kompleksinių Savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5.4. analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

5.5. vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu; koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

5.6. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais, koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybių sveikatinimo veiklą;

5.7. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

5.8. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo; griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai; kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

5.9. pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

5.10. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų Savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

5.11. įgyvendina savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo priemones pagal savo kompetenciją;

5.12. rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

5.13. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

5.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;

5.16. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Vytauto g. 2, Kupiškis


Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija