Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas1 priedas
PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2020-01-17 įsakymu Nr. A1-36

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybės funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, vykdyti valstybės politiką melioracijos srityje, sukurti skaitmeninę melioracijos statinių duomenų bazę MelGIS.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialistas vykdo specialiosios veiklos srities - valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise - funkcijas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį matavimų inžinerijos ar aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
4.3. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, ArcGIS, SISTELA, AutoCAD.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus melioracijos klausimais;
5.2. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, juos papildančius aktus, žemės ūkio ministro įsakymus, rajono savivaldybės Tarybos sprendimus, mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus žemės ūkio ir melioracijos klausimais;
5.3. atlieka melioracijos statinių būklės vertinimą;
5.4. geodeziniais prietaisais fiksuoja melioracijos statinius;
5.5. rengia melioracijos statinių eksploatacijos ir remonto darbų perspektyvinius ir einamųjų metų planus, investicinius projektus bei užduotis projektams;
5.6. organizuoja melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbų projektų techninės ir sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, priima atliktus projektavimo darbus;
5.7. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
5.8. kiekvieną mėnesį kontroliuoja atliktų darbų apimtis bei kokybę;
5.9. organizuoja užbaigtų darbų priėmimą, atliktus darbus priima vadovaudamasis nustatytos formos aktais;
5.10. organizuoja melioracijos darbų vykdymo techninę ir projekto vykdymo priežiūrą;
5.11. organizuoja melioracijos statinių, priklausančių valstybei nuosavybės teise ir patikėjimo teise perduotų valdyti savivaldybėms, techninę priežiūrą;
5.12. stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
5.13. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių;
5.14. įvertina melioracijos statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
5.15. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus;
5.16. derina topografines nuotraukas ir projektus;
5.17. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui;
5.18. administruoja investicinius melioracijos projektus;
5.19. vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir rengia pirkimo dokumentus;
5.20. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant kaimo plėtros priemones;
5.21.nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus ir rengia atsakymų projektus, konsultuoja žemės ūkio subjektus melioracijos klausimais;
5.22. pagal kompetenciją vykdo kitus su savivaldybės ar Žemės ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1126 € iki mokesčių išskaitymo / apie 734 € "į rankas"
Įmonė: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196839, irena.bruzgiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
118 apie Kretingos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Kretingos rajono savivaldybės administracija