Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d.
įsakymu Nr. AK-186 (4.1E)


CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, atlikti civilinės būklės akto įrašuose vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis Gyventojų registro tarnybai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - civilinės būklės aktų registravimą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Civilinio kodekso normų taikymą, civilinės metrikacijos įstaigų darbą, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, mokėti dokumentų rengimo taisykles;
4.3. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda asmenims užpildyti prašymus dėl civilinės būklės įrašų registravimo, asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo, juos analizuoja bei surašo Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo išvadas ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai tvirtinti;
5.2. padeda asmenims užpildyti prašymus civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo klausimais, juos analizuoja, priima sprendimą dėl tolesnio prašymo vykdymo, surašo išvadas, siūlydamas Skyriaus vedėjui patenkinti ar atsisakyti patenkinti prašymą, kontroliuoja įvykdymo terminus;
5.3. vykdo teismo sprendimus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei išduoda civilinės būklės akto įregistravimo įrašus, pažymas po papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo;
5.4. kontroliuoja civilinės būklės aktų pakeitimo ir papildymo įrašų sudarymo teisingumą, perkelia duomenis į kompiuterines duomenų laikmenas, atsako už duomenų tvarkymą, apsaugą, naudojimą, perdavimą valstybės registrams;
5.5. registruoja ir išduoda gimimo, santuokos sudarymo civilinės būklės aktų įrašus, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą;
5.6. analizuoja valstybės registrų pateiktus pranešimus dėl civilinės būklės įrašų netikslumų, klaidų ir, esant reikalui, priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo bei išduoda civilinės būklės akto įregistravimo įrašus po papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo;
5.7. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, rengia reikalingus procesinius dokumentus;
5.8. priima bei konsultuoja interesantus civilinės metrikacijos klausimais;
5.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių darbe;
5.10. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokėjimą;
5.11. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.12. koordinuoja Skyriaus dokumentų administravimą bei dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą;
5.13. koordinuoja santuokų registravimo, jų jubiliejų civilinių apeigų organizavimą;
5.14. tvarko bažnytinių santuokų apskaitą, Skyriaus inventoriaus apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.15. pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruočių metu;
5.16. užtikrina Skyriaus veiklos vykdymą Skyriaus vedėjo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu;
5.17. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia sutarčių projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
5.18. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1267 € iki mokesčių išskaitymo / apie 815 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852717382, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.21
Galioja iki: 2020.06.04

Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija