Dokumentų valdymo skyriaus archyvo tvarkytojasPATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1B-133

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

ARCHYVO TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I SKYRIUSPAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus archyvo tvarkytojas (toliau - archyvo tvarkytojas) yra kvalifikuotas darbuotojas.

2. Pareigybės lygis - C.

3. Archyvo tvarkytojo pareigybė reikalinga užtikrinti Kauno teritorinės muitinės archyve saugomų bylų (dokumentų) tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus. Archyvo tvarkytojo darbo vieta yra Kaune.

4. Archyvo tvarkytojas yra tiesiogiai pavaldus Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir valstybės įstaigų, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą;

5.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;

5.5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. laiku ir tinkamai vykdo Muitinės departamento generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Dokumentų valdymo skyrių, Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo ir Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, dirbančio Kauno teritorinėje muitinėje, pavedimus;

6.2. iš Kauno teritorinės muitinės postų nustatyta tvarka priima muitinio įforminimo dokumentus, juos tikrina, registruoja, rūšiuoja, įriša, paruošia saugojimui ir sudeda į jiems skirtas saugojimo vietas;

6.3. pagal Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Kauno teritorinės muitinės archyve esančių dokumentų patvirtintas kopijas;

6.4. priima iš Kauno teritorinės muitinės struktūrinių padalinių sutvarkytas ir įformintas trumpai saugojimas bylas pagal jų perėmimo aktus;

6.5. nustatyta tvarka iš Kauno teritorinės muitinės archyvo išduoda dokumentų kopijas arba laikinai naudotis dokumentų originalus skyrių pareigūnams;

6.6. užtikrina, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo;

6.7. atlieka dokumentų kopijavimo darbus;

6.8. tvirtina Kauno teritorinės muitinės dokumentų kopijas ar jų nuorašus;

6.9. informuoja Dokumentų valdymo skyriaus vedėją ir vyriausiąjį specialistą, dirbantį Kauno teritorinėje muitinėje, apie dingusius dokumentus (bylas), surašo prarastų dokumentų aktą;

6.10. atlieka informacijos apie deklaracijas paiešką MDAS ir SAS priemonėmis;

6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Dokumentų valdymo skyriaus funkcijomis.Atlyginimas: 985 € iki mokesčių išskaitymo / apie 654 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 1, (85)2666111, muitine@lrmuitine.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.05

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM