Vyr. specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus

2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-3

4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau -Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Pareigybės lygis - A2.


II. SKYRIUS
PASKIRTIS

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas, susijusias su Tarnybos dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita, jų registravimu į Dokumentų valdymo sistemą (toliau - DVS), Tarnybos tinklalapio administravimu, taip pat viešųjų pirkimų organizavimu ir materialinių vertybių aprūpinimu.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities - dokumentų valdymo, turto valdymo ir priežiūros bei viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje dirbant su dokumentų valdymo informacine sistema ir viešųjų pirkimų srityje;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarnybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, jų archyvavimą, mažos vertės pirkimus, gebėti juos taikyti praktikoje;

5.5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo informacine sistema.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja Tarnybos tinklalapį, elektroninį paštą, persiunčia informaciją pagal kompetenciją darbuotojams, konsultuoja interesantus dėl informacijos gavimo ar pateikimo;

6.2. rengia Tarnybos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos veiklos dokumentų tvarkymą: rengimą, registravimą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą valstybės archyvui;

6.4. inicijuoja ir vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už pirkimo sutarčių vykdymą;

6.5. rūpinasi materialinių vertybių išdavimu darbuotojams, jų apskaita, nurašymu;

6.6. konsultuoja Tarnybos darbuotojus dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų klausimais;

6.7. teikia reikalingą informaciją Tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos rengėjams;

6.8. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.Atlyginimas: 1320 € iki mokesčių išskaitymo / apie 845 € "į rankas"
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Z. Sierakausko g. 15, 870665161, info@etikostarnyba.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.05

Atsiliepimai, skundai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Rekvizitai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Skundailt.com apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Verslo žinios apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
118 apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
KurRasti apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba