Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas,VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis - A2.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo komunikacijos (viešųjų ryšių, visuomenės informavimo) srityje patirtį;
3.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine ir anglų kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
3.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja LVAT renginius, prireikus padeda organizuoti valstybės archyvų renginius;
4.2. organizuoja LVAT svečių vizitus ir priėmimą;
4.3. rengia informacinius pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis apie LVAT veiklą, siūlo ir parenka tinkamiausius informacijos sklaidos būdus ir priemones;
4.4. užtikrindamas visuomenei teikiamos informacijos aktualumą LVAT interneto svetainėje, atlieka svetainės turinio tvarkytojo funkcijas, teikia vertinimus bei pasiūlymus skyriaus vedėjui ar Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl LVAT ir valstybės archyvų svetainių turinio tvarkymo;
4.5. užtikrina, jog LVAT darbuotojai laiku pateiktų skelbiamą informaciją, ir skelbia ją teisės aktuose nustatytais terminais;
4.6. teikia informaciją ir konsultuoja valstybės archyvų interneto svetainių administratorius, prireikus administruoja valstybės archyvų interneto svetaines;
4.7. organizuoja LVAT veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose (Facebook ir kita), rengia ir skelbia informacines žinutes LVAT paskyrose socialiniuose tinkluose, organizuoja konkursus;
4.8. prireikus rengia pranešimus spaudai, atsakymus į žurnalistų užklausas;
4.9. organizuoja LVAT leidinių leidybos procesą, prireikus bendradarbiauja su valstybės archyvais;
4.10. siekdamas kurti vientisą valstybinės archyvų sistemos vizualinį identitetą, organizuoja informacijos sklaidai informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie LVAT ir valstybės archyvus rengimą, leidimą ir platinimą;
4.11. rengia arba organizuoja LVAT sveikinimų valstybės švenčių, kitų svarbių sukakčių ar įvykių proga parengimą;
4.12. analizuoja visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su LVAT ir valstybės archyvų veikla;
4.13. rengia LVAT arba prireikus valstybinės archyvų sistemos viešinimo, komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina;
4.14. teikia pasiūlymus Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl valstybinės archyvų sistemos įstaigų komunikacijos gerinimo;
4.15. vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.
Atlyginimas: 1320 € iki mokesčių išskaitymo / apie 845 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 8, (85)2651137, lvat@archyvai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.05

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Rekvizitai apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Skundailt.com apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Verslo žinios apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
118 apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
KurRasti apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba