Vilniaus įgulos karininkų ramovės vedėjasVILNIAUS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus įgulos karininkų ramovės (toliau - Ramovė) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUSPASKIRTIS

2. Ramovės vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Ramovei, jos darbui organizuoti, tinkamam Ramovės nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui užtikrinti, teigiamam ir šiuolaikiškam Lietuvos kariuomenės įvaizdžiui šalies visuomenėje formuoti, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos padalinių karių laisvalaikio užimtumui organizuoti.

III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos funkcijas - vykdo vidaus administravimą.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų patirtį edukacijos arba socialinės veiklos, arba karybos srityje;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius karo tarnybą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus, ūkinę ir finansinę veiklą, biudžetinės įstaigos turto valdymo principus, kultūrinę veiklą, dokumentų valdymą ir rengimą; krašto apsaugos ministro, kariuomenės vado įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Ramovės veikla;

4.5. išmanyti krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės struktūrą, valdymą ir darbo organizavimo principus, karo tarnybą reglamentuojančių statutų reikalavimus;

4.6. išmanyti karinį protokolą;

4.7. išmanyti visuomeninių renginių organizavimo principus, biudžetinių įstaigų oficialios informacijos teikimo tvarką;

4.8. žinoti darbų, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus;

4.9. turėti organizacinių ir analitinių gebėjimų;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.11. gebėti gerai dirbti kompiuteriu naudodamasis MS Office programiniu paketu;

4.12. atitikti teisės aktų nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Ramovės veiklą, Ramovei pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kontroliuoja, ar nustatytos užduotys vykdomos tinkamai ir nustatytu laiku;

5.2. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.3. tvirtina Ramovės vidaus tvarkos taisykles;

5.4. rengia ir teikia kariuomenės vadui tvirtinti Ramovės veiklos planus ir ataskaitas;

5.5. rengia Ramovės nuostatų projektus ir pagal subordinaciją teikia juos tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

5.6. rengia ir teikia kariuomenės vadui tvirtinti Ramovės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

5.7. rengia ir tvirtina darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

5.8. vertina Ramovės darbuotojų veiklą ir teikia siūlymus kariuomenės vadui dėl jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

5.9. tvirtina Ramovės darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planus;

5.10. kontroliuoja sąmatose skirtų lėšų gavimą, jų panaudojimą ir atsiskaitymą laiku; kontroliuoja lėšų, skirtų Ramovei aprūpinti ir išlaikyti, tinkamą naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų pagrįstumą ir teisėtumą;

5.11. koordinuoja viešųjų pirkimų vykdymą, pasirašo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą. Sudaro sandorius dėl decentralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo ir užtikrina jų įgyvendinimą;

5.12. pasirašo bendradarbiavimo ir panaudos sutartis su valstybės įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir asociacijomis;

5.13. nustato Ramovės finansų kontrolės procedūras ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi;

5.14. tvirtina nurašymų, inventorizacijos ir kt. darbo komisijų sudėtį ir kontroliuoja jų darbą;

5.15. kontroliuoja materialinių vertybių išdavimo, naudojimo, perdavimo ir nurašymo pagrįstumą ir teisėtumą;

5.16. užtikrina veiklos planų, pagrįstų valstybės biudžeto lėšomis, parengimą, teisingą lėšų poreikio apskaičiavimą, tinkamą biudžeto paraiškų ir sąmatų parengimą ir jų tikslinimą;

5.17. teikia kariuomenės vadui siūlymus dėl Ramovės plėtros, organizacinės struktūros, nuostatų ir pareigybių sąrašo;

5.18. pagal savo kompetenciją užtikrina krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą Ramovėje;

5.19. kontroliuoja darbų, priešgaisrinės saugos instrukcijų, patalpų ir įrangos eksploatacijos normų bei Ramovės vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

5.20. koordinuoja bendradarbiavimą su Vilniaus įgulos kariniais vienetais, organizuojant karių laisvalaikio užimtumą, puoselėjant karinės bendruomenės tradicijas (kario laipsnio suteikimo, išleidimo į atsargą, palydėjimo į tarptautines misijas, operacijas ir kitas ceremonijas);

5.21. koordinuoja Vilniaus įgulos karinių vienetų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, įgyvendinant bendrus veiklos projektus;

5.22. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su NATO šalių kariniais padaliniais, vykdančiais panašaus pobūdžio veiklą kaip Ramovė;

5.23. kontroliuoja edukacinių, kultūrinių renginių projektų įgyvendinimą;

5.24. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos kariuomenės vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui.Atlyginimas: 2200 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1347 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos kariuomenės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196814, indre.adomaite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.05

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija
Rekvizitai apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija
Skundailt.com apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija
Verslo žinios apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija
118 apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija
KurRasti apie Lietuvos kariuomenės kanceliarija