Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. PAD-50


SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir planuoti siūlomus įgyvendinti neinvesticinius projektus, finansavimo šaltinius jiems įgyvendinti, rengti paraiškas paramai gauti iš Europos Sąjungos paramos programų ir kitų fondų, koordinuoti ir vykdyti projektų įgyvendinimą, rengti ir įgyvendinti darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo didinimo programas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - socialinės paramos srities neinvesticinių projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų fondų parama, planavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo, darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos arba verslo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti darbo patirties su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, būti susipažinęs su Klaipėdos miesto plėtros strateginiu planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų neinvesticinių projektų, projektinių pasiūlymų Europos Sąjungos ir kt. paramai gauti tinkamumo ir atitikties Europos Sąjungos programų įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams;
5.2. organizuoja, rengia paraiškas Europos Sąjungos programoms ir kt. fondams bei projektus dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės neinvesticiniams projektams ir programoms;
5.3. pagal poreikį organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, neinvesticinių projektų ir kt. dokumentų, reikalingų paraiškoms teikti, Europos Sąjungos, valstybės ir kt. fondų paramai pritraukti, rengimą;
5.4. koordinuoja, vykdo Europos Sąjungos ir kitų fondų projektų įgyvendinimą;
5.5. teikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes;
5.6. pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo technines užduotis ir rengia atsakymus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;
5.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.8. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkių projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
5.9. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, ataskaitas, statistiką ir kitus duomenis;
5.10. rengia ir įgyvendina darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo didinimo programas.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.05

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija