DirektoriusPATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

mero 2020-04-30

potvarkiu Nr. M6-4

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "KLAIPĖDA ID" DIREKTORIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos "Klaipėda ID" (toliau - Agentūra) direktorius yra viešosios įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Agentūros direktorius yra atskaitingas Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) merui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo įmonėje ir (ar) viešojo administravimo srityje ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį verslo įmonėje;

4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

4.4. mokėti ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) anglų kalbą;

4.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei anglų kalbomis;

4.6. turėti organizacijos veiklos strateginio planavimo, organizavimo žinių, analitinio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimų bei patirties juos taikant organizacijos užsibrėžtiems tikslams ir rezultatams pasiekti;

4.7. išmanyti Savivaldybės strateginį veiklos planą, regioninę verslo situaciją;

4.8. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, verslą reguliuojančius įstatymus bei kitus su administravimu, investicijų plėtra, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmenimis;

4.9. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.10. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Adobe" programine įranga arba analogiškomis programomis;

4.11. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklą, siekdamas Agentūros įstatuose nustatytų veiklos tikslų, užtikrindamas suformuluotų uždavinių ir numatytų funkcijų vykdymą;

5.2. leidžia įsakymus Agentūros veiklos klausimais, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.3. teikia siūlymus Agentūros valdybai dėl Agentūros strategijos, veiklos planų ir krypčių, prioritetinių sektorių, rinkų bei pramonės šakų;

5.4. rengia, atnaujina ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Agentūros strateginius veiklos planus, užtikrina jų įgyvendinimą;

5.5. įgyvendina sistemingą darbuotojų veiklos vertinimą pagal jų indėlio į Agentūros strateginių tikslų pasiekimą vertinimo metodiką;

5.6. rengia ir įgyvendina Agentūros rinkodaros ir viešųjų ryšių strategiją;

5.7. rengia ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Agentūros paslaugų ir produktų kainodarą bei sutarčių sąlygas;

5.8. organizuoja Agentūros buhalterinę apskaitą, užtikrina atsiskaitymą laiku su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo organizacijomis;

5.9. užtikrina perduoto Agentūrai pagal panaudos ar nuomos sutartis ir Agentūros nuosavo turto ir lėšų tinkamą naudojimą bei saugojimą;

5.10. rengia metinį Agentūros veiklos planą ir teikia svarstyti jį Agentūros valdybai;

5.11. kontroliuoja ir atsiskaito už Agentūros finansinę veiklą ir veiklos rodiklius, rengia ir teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių metų Agentūros veiklos ataskaitą

5.12. dalyvauja su Agentūros veikla susijusių darbo grupių, komisijų darbe, Savivaldybės institucijoms rengiant su Agentūros veikla susijusių teisės aktų projektus;

5.13. inicijuoja agentūros įstatų papildymų ir pakeitimų rengimą:;

5.14. šaukia visuotinius dalininkų susirinkimus, rengia susirinkimų darbotvarkes, organizuoja susirinkimų įforminimą protokolais, rengia siūlomų sprendimų projektus;

5.15. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Agentūros veiklos organizavimo, gerinimo ir valdymo tobulinimo;

5.16. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl su Agentūros veikla susijusių teisės aktų pakeitimų, kreipiasi dėl tiesioginėms funkcijoms atlikti reikalingos informacijos gavimo iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei konsultuojasi su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais ir specialistais, sprendžiant atskirus klausimus;

5.17. atstovauja agentūrai teismuose, kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, bei santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, įskaitant komercinius santykius, sudaro sandorius, kuria ir plėtoja tarptautinius bei tarpinstitucinius ryšius:;

5.18. vykdo duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, duomenų apie Agentūros dalininkus pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui, praneša dalininkams apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Agentūros veiklai;

5.19. skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Agentūros darbuotojus, nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbuotojų atlyginimus, darbuotojų skatinimo sistemą, teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl darbuotojų etatų, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką, atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas:;

5.20. tvirtina agentūros darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus:;

5.21. vykdo įstaigos darbuotojų darbo organizavimą, sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, užtikrina, kad agentūros darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimų;

5.22. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų sprendimų ir priemonių, kai yra grėsmė darbuotojų sveikatai, saugumui ir turto apsaugai, nedelsdamas informuoja Savivaldybės merą ir nustatyta tvarka atsakingas valstybines institucijas apie avarines situacijas, nelaimingus atsitikimus, valstybinių priežiūros institucijų teikiamas išvadas;

5.23. organizuoja Agentūros dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.24. skelbia Agentūros internetinėje svetainėje Agentūros įstatus ir kitus su veikla susijusius dokumentus bei informaciją apie Agentūros veiklą ir pokyčius veiklos srityse, perspektyvas, viešus pranešimus;

5.25. savo veikloje vadovaujasi visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos priimtais sprendimais, juos įgyvendina ir laikosi teisės aktų reikalavimų;

5.26. užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymąsi;

5.27. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;

5.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Agentūros įstatuose, teisės aktuose, sprendžia kitus su Agentūros veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo ar valdybos kompetencijai nepriskirtus klausimus.Atlyginimas: 2907 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1759 € "į rankas"
Įmonė: VšĮ "Klaipėda ID"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 846311010
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.23
Galioja iki: 2020.06.06

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Klaipėda ID"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Klaipėda ID"
Rekvizitai apie VšĮ "Klaipėda ID"
Skundailt.com apie VšĮ "Klaipėda ID"
Verslo žinios apie VšĮ "Klaipėda ID"
118 apie VšĮ "Klaipėda ID"
KurRasti apie VšĮ "Klaipėda ID"